Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNilsen, Rolf
dc.coverage.spatialTROMS
dc.coverage.spatialNORDLAND
dc.date.accessioned2020-07-15T08:45:38Z
dc.date.available2020-07-15T08:45:38Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666700
dc.description.abstractDet er utviklet en metode for å finne likhetstrekk og kvantifisere eventuell samvariasjon for ulike geoparametre innenfor eller mellom prøvetakingsmedia fra samme geografiske område. Metoden bygger på beregning av korrelasjons-koeffisient for de aktuelle parametre med systematisk utvalg av delområder fra det totale geografiske område. Kalsium og magnesium er valgt som geokjemiske parametre, men andre f.eks. geomedisinske eller geofysiske, vil like gjerne kunne brukes. Prøvetakingsmedia har vært bekkevann, bekkesedimenter og løsmasser. Undersøkelsen omfatter 1028 lokaliteter jevnt fordelt i Nordland og Troms, og med prøver fra alle tre media. Rundt hver lokalitet er det definert et delområde bestående av enten de 21 nærmeste nabolokaliteter, eller av alle nabolokaliteter innenfor 40 km. radius. Metoden gir et tallmessig konkret uttrykk for en eventuell statistisk samvariasjon, samtidig som den viser eksisterende variasjon mellom de aktuelle områder. Metoden gir også tydelige geografiske mønstre på kart. Resultatene er presentert med kart, tabeller og figurer. Eksempler på kildekode skrevet i Fortran for beregning av delområder og korrelasjonskoeffisienter er gitt i vedleggene 1-3. Med 1 % signifikansnivå er det signifikant samvariasjon for kalsium for 21 % av delområdene som omfatter de 21 nærmeste nabolokaliteter i bekkesedimenter-løsmasser, 10 % av delområdene for bekkevann-løsmasser, 8 % av delområdene for bekkevann-bekkesediment. Videre arbeid bør omfatte optimalisering av delområdenes størrelse og bruk av fargeskala, bruk av ikke parametrisk korrelasjonsberegning og anvendelse av metoden på flere kombinasjoner av geoparametre og større geofaglige datasett.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.263)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKALSIUM
dc.subjectMAGNESIUM
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectHOVEDELEMENTER
dc.subjectMETODE
dc.subjectSPORELEMENT
dc.titleRegional kartlegging av samvariasjon mellom geoparametre
dc.typeReport
dc.description.localcode32074
dc.source.pagenumber48


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal