Show simple item record

dc.contributor.authorBlikra, Lars H.
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fr.
dc.coverage.spatial19273 Elsfjord
dc.date.accessioned2020-07-15T09:01:27Z
dc.date.available2020-07-15T09:01:27Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667212
dc.description.abstractDe geofysiske målingene er utført i tilknytning til kvartærgeologisk kart- legging innenfor kartblad 1927 III Elsfjord. Hensikten var å kartlegge materialtyper, stratigrafi, grunnvannsforhold og dyptil fjell. Refraksjonsseismikk og vertikale elektriske sonderinger ved Falkmoenget viser at tørre sand- og grusavsetninger ligger over finkornige sediment. Disse finkornige sedimentene styrer trolig grunnvannsnivået i området. I partier ligger grunnvannsnivået langt under elvenivået, trolig pga. tette masser i elvebunnen. En anser det som sannsynlig at de grove sedimentene er rester av et postglasialt fluvialt delta. Ved Stormoen viser målingene at en har en begrenset mektighet av grovkornet materiale over finkornige sediment. Lengst sør på Stormoen er det indikasjoner på at det kan være noe større mektigheter av grovkorna masser under grunnvannsnivå. I dette området kan det derfor være muligheter for grunnvannsuttak. Flere steder er det observert soner med lave seismiske fjellhastigheter. Disse sonene som trolig indikerer oppsprukket\/oppknust fjell, kan være aktuelle i forbindelse med grunnvannsuttak.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.077)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectSTRATIGRAFI
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleGeofysiske målinger ved Falkmoenget og Stormoen, Elsfjord, Nordland.
dc.typeReport
dc.description.localcode29998
dc.source.pagenumber19


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal