Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSakshaug, G.F.
dc.contributor.authorBrækken, H.
dc.coverage.spatial16202 Dalsbygda
dc.coverage.spatial16191 Tynset
dc.date.accessioned2020-07-15T09:59:43Z
dc.date.available2020-07-15T09:59:43Z
dc.date.issued1951
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669128
dc.description.abstractOscar II Grube ligger i glimmerskifer tilhørende Rørosgruppen. Malmsonen skal være oppfart i 150 meter lengde. Malmens mektighet er liten (1,5 m) og Kobberinnholdet ca. 3,5 %. Det er drevet ned flere synker på malmsonen. Ved foreliggende undersøkelse var det stilt som oppgave å fastlegge utstrekningen av grubens malmsone. Videre skulle det undersøkes om det i områdene omkring gruben skulle finnes hittil ukjente malmforekomster. Det ble utført 500 per. el.magn.kond. målinger (Turam). Arealet av det undersøkte område er ca. 9 km2. Ved målingene ble det påvist et meget stort antall soner av vekslende led- ningsevne og utstrekning. Det er nærliggende å anta at den overveiende del av sonene er grafittførende. I selve grubeområdet ble det påvist 3 relativt korte og svakt ledende soner. Den lengste (ca.100m) korresponderer trolig med den kjente malmsone. En må derfor foreløpig regne med at noen av de tilsvar- ende svakt ledende soner andre steder i feltet kan representere malmsoner.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (83)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.titleGeofysisk undersøkelse østre Trondheimsfelt. Rapport over elektromagnetisk undersøkelse: Oscar II grube, omliggende områder, Os i Østerdalen
dc.typeReport
dc.description.localcode30936
dc.source.pagenumber26


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal