• Alternative vannkilder langs Lierelven jordvanningstunnel. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (O-79081-I), Report, 1979)
   Anbefalinger om dypbrønnsboringer og bruk av naturlige kilder til erstatnings- vann for skadete brønner i forbindelse med tunneldrift.
  • Andebu Vannverk, desinfisering 

   Bryn, K. Ø. (NGU-Rapport (85.233), Report, 1985)
   Vannverket tar vann fra 4 borebrønner i fjell. Krav om desinfisering har skapt problemer, og en områdehygienisk\/hydrogeologisk vurdering var ønsket. Det blir gitt forslag til tiltak for å kunne beholde vannkvaliteten uten ...
  • Ansvarskade grunnet grøftearbeid 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (O-78144), Report, 1978)
   Vurdering av skade på brønn.
  • Anvisning av boreplass for midlertidig vannforsyning til industridesignsenter. 

   Rohr-Torp, E. (NGU-Rapport (85.134), Report, 1985)
   Boreplass er tatt ut i orthocerkalk for midlertidig vannforsyning til industridesignsenter.
  • Anvisning av boreplass til bolig. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (85.167), Report, 1985)
   Boreplass for bolig er tatt ut i middelskornet nordmarkitt.
  • Anvisning av boreplass til gårdsbruk 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (85.135), Report, 1985)
   Boreplass er tatt ut i kalkstein (et. 7), gjennomsatt av NNE-strykende diabasgang.
  • Anvisning av boreplass, Gran 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (O-83043), Report, 1983)
   Boreplass tatt ut for hytte i morenedekket lende.
  • Anvisning av boreplasser, Gåsøya. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (O-81070), Report, 1981)
   Fem boreplasser ble tatt ut for enkeltvannforsyninger. Det anbefales å lage fellesvannverk for Gåsøya basert på eksisterende borebrønner.
  • Anvisning av boreplasser, Hedalen 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (O-82046), Report, 1982)
   Anvisning av tre borelokaliteter i Flågranitt, Hedalen. Ved ett av stedene er det mislykket boring til 130 m.
  • Anvisning av borested etter brønnskade, Hvalstad. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (O-80017), Report, 1980)
   Anvisning av borested for vannforsyning til bolig etter drenering av bore- brønn mot tunnel.
  • Anvisning av ny boreplass etter brønnskade, Eggedal. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (86.134), Report, 1986)
   Eksisterende borebrønn er forurenset av parafin. Ny boreplass er tatt ut. Mulighetene for å få tilstrekkelig vann anses som gode, men det er fortsatt en viss forurensningsfare.
  • Anvisning av ny boreplass, Frydenhaug Camping. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (O-83037), Report, 1983)
   Erstatningssak, pumpe satt fast i eksisterende borebrønn. Ny borebrønn ga ikke vann. Anbefalt skyting i ny borebrønn ved vanninnslag, eventuelt bore ny brønn. To alternative boreplasser tatt ut.
  • Anvisning av ny boreplass, Gamme 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (O-83044), Report, 1983)
   Anvisning av ny boreplass til erstatning for periodevis forurenset borebrønn.
  • Anvisning av plass for vannboring, Strandli i Aurskog. 

   Gaut, Amund (NGU-Rapport (O-77161), Report, 1977)
   Uttak av borplass i gneisbergarter for vannforsyning til enebolig.
  • Arealdisponeringsplan Halne Sameie m.fl. Vannforsyning - avløp. Geologiske forutsetninger 

   Bryn, K. Ø. (NGU-Rapport (O-78037), Report, 1978)
   Vurdering av de hydrogeologiske forutsetninger for grunnvannsforsyning og avløpsinfiltrasjon langs sydsiden av Ustevann.
  • Avløp og muligheter for forurensning fra Blåberg fjellstue på Blefjell 

   Gaut, Amund (NGU-Rapport (O-83032), Report, 1983)
   Kloakkutslipp fra Blåberg fjellstue slippes via slamkummer og sandfiltergrøft ut i en bekk som forsvinner i en fjellsprekk. En har ikke observert synlig tegn på forurensning verken av fjellstuens bore- brønn eller Djupvannet ...
  • Befaringer i Bergensområdet. 

   Gaut, Amund (NGU-Rapport (O-82004), Report, 1982)
   Muligheter for å skaffe grunnvann til 9 små forsyningsenheter (enkelthus, gardsbruk o.l.) er vurdert. Boreforslag i fjell er angitt.
  • Berggrunn med avvikende kjemisk sammensetning: Metode for å etablere nasjonale datasett 

   Heldal, Tom; Torgersen, Espen (NGU-Rapport (2020.002), Report, 2020)
   I NiN defineres den lokale, komplekse miljøvariabelen \u00ABBerggrunn med avvikendekjemisk sammensetning\u00BB (BK) i fem trinn: Normal, Ultramafisk, Jernrikt (kis),kobber-rikt (kis) og lava. I denne rapporten går vi ...
  • Berggrunnsgeologien langs Folgefonntunnelen 

   Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (94.007), Report, 1994)
   På oppdrag fra Statens vegvesen Hordaland er det utarbeidet en rapport om berggrunnsgeologien langs den planlagte Folgefonntunnelen Odda-Austrepollen. Rapporten bygger på feltarbeid utført i forbindelse med berggrunnsgeologisk ...
  • Borebrønn med salt vann, Harestua. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (90.064), Report, 1990)
   Borebrønn over marin grense gir salt vann. Saltet kan skyldes nærliggende blyverk. Det anbefales å tette igjen nedre del av hullet med bentonitt. Går ikke dette, må det bores nytt hull. Boreplass er tatt ut.