• Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Dragset Grube - Lommundal 

   Sakshaug, G.; Brækken, H. (NGU-Rapport (13), Report, 1938)
   Undersøkelsen ble utført ved 500 per. elektromagnetisk induktive målinger (Turam) innenfor i alt 8 kabelsløyfer av noe varierende størrelse. Det undersøkte området har et samlet areal på ca. 14 km2. Ved målingene ble det ...
  • Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Lommundal og Rindal Dragset Grube 

   Sakshaug, G.; Brækken, H. (NGU-Rapport (11), Report, 1938)
   GM Rapport nr. 11 omfatter feltene nr. 35, 36, 37, 38, 39 og 41 i Lommundal og -Rindal samt feltene Dr. 1, Dr. 2 og Dr. 3 øst for Dragset Grube . Feltene i Lommundal og Rindal har en utstrekning på tilsammen ca. 4 km2 og ...
  • Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Løkken-feltet 

   Brækken, H.; Sakshaug, G. (NGU-Rapport (8), Report, 1937)
   Undersøkelsene omfattet 10 felt nummerert XVI - XXV. Feltene XVI - XX ligger i strøket Gråhammaren - Fagerlivann - Damlivann - Orkla. Feltene XXI - XXV strekker seg oppover langs Orkla fra Mjøen gård til Dragset gård. Det ...
  • Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Løkken-området 

   Brækken, H.; Welde, H. (NGU-Rapport (5A), Report, 1938)
   Det ble utført 500 per. elektromagnetisk induktive målinger supplert med elektromagnetisk konduktive målinger. I den sydlige del av det undersøkte område ble det påvist ledende soner av stor utstrekning med retning Løkken ...
  • Elektro-magnetisk undersøkelse 1. Kaldådalsfeltet 2. Musken 3. Melkedalen Grube. 

   Singsaas, P.; Brækken, H. (NGU-Rapport (49), Report, 1947)
   I Kaldådalsfeltet skulle det foretas undersøkelser av kjente blyglans- sinkblende-soner. I Musken og ved Melkedalen Grube skulle undersøkelsene foregå på kobberholdige svovel- magnetkisforekomster. Det ble utført el.magn. ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Moltke Grube Vest 

   Sakshaug, G.F.; Brækken, H. (NGU-Rapport (31), Report, 1942)
  • Elektromagnetisk undersøkelse Rødalen og Slettmo Gruber 

   Sakshaug, G.F.; Brækken, H. (NGU-Rapport (24), Report, 1941)
   Oppgavene ved undersøkelsene i området omkring Rødalen Grube var å fastslå om Kongens Grubes malm fortsetter mot vest inn under Røsjøen. Dessuten skulle man undersøke fortsettelsen vestover av de ledende soner som ble ...
  • Forsøksmålinger Høgåsen Nikkelgrube 

   Sakshaug, G.F.; Brækken, H. (NGU-Rapport (54), Report, 1947)
   Undersøkelsen inngår i en serie forsøksmålinger(Råna, Feragen, Ertelien, Høgåsen og Skjækerdalen) med det formål å undersøke geofysiske metoders anvendbarhet for påvisning av nikkel- og kromforekomster. Høgåsen nikkelforekomst ...
  • Geofysisk undersøkelse Birtavarre Grubefelt, Skaide Grube, Sabetjok Grube. 

   Singsaas, P.; Brækken, H. (NGU-Rapport (138), Report, 1956)
   De geofysiske undersøkelser som ble innledet i Birtavarre i 1953 ved målinger ved Moskogaissa Grube på vestsiden av Kåfjorddalen (rapport 113), ble fortsatt i 1954 i to adskilte områder på østsiden av dalen, ved Skaide ...
  • Geofysisk undersøkelse Grefstadfjell 

   Sakshaug, G.F.; Brækken, H. (NGU-Rapport (157B), Report, 1956)
   I 1937\/38 ble det målt Turam i flere felt i Grefstadfjell (GM Rapport nr.10). Feltene er vanskelig å stedfeste\/avgrense. Ved foreliggende undersøkelse i Grefstadfjell ble feltene fra 1937\/38 i vesentlig grad målt på ...
  • Geofysisk undersøkelse 1. Hessdalen Grube 2. Storvoll Grube 3. Rogn- gruben 4. From-gruben 5. Harsjø Grube Vest. 

   Singsaas, P.; Brækken, H. (NGU-Rapport (63), Report, 1949)
   Formålet med undersøkelsene var å fastslå utstrekningen av de kjente malmforekomstene i grubene, samt å påvise eventuelt ukjente malmer i tilstøtende områder. Arealene av de enkelte målefeltene er: Hessdalen Grube 2,1 km2, ...
  • Geofysisk undersøkelse Birtavarre Grubefelt, Moskogaissa Grube. 

   Singsaas, P.; Brækken, H. (NGU-Rapport (113), Report, 1954)
   Feltet ble anvist av NGU som har foretatt geologiske undersøkelser i Birta- varre. Malmforekomstene i Birtavarre er knyttet til utstrakte og stort sett flattliggende rustsoner som forekommer i flere nivåer. Det ble utført ...
  • Geofysisk undersøkelse Dalatjern - Høydal Grube Midtskogen. Forsøksmålinger av forskjellig art. 

   Logn, Ø.; Brækken, H. (NGU-Rapport (65), Report, 1949)
   Det var i første rekke stilt som oppgave å utføre el.magn. målinger (Turam) langs Hovedgrubens sone mellom Dalatjern og Høydal grube, og i et felt på Midtskogen 4-5 km syd for Løkken. Videre skulle det gjøres forsøk med ...
  • Geofysisk undersøkelse Fjellsjøfeltet, Glåmos. 

   Singsaas, P.; Brækken, H. (NGU-Rapport (85), Report, 1952)
   Ved målingene som GM i 1945 foretok i området Kongens gr. - Mugg-gruben ble det ved sydenden av Store Fjellsjø påvist en flattliggende leder som delvis ligger under sjøen (kfr. GM rapport nr. 42). Ved boringer på østsiden ...
  • Geofysisk undersøkelse Fløttum Grube, Singsås. 

   Singsaas, P.; Brækken, H. (NGU-Rapport (74), Report, 1950)
   Feltet er geologisk undersøkt av professor Th. Vogt. Forekomsten i Fløttum Grube har tidligere vært gjenstand for oppfaringsdrift og diamantboringer. Malmen er av kompleks karakter og består av svovelkis og magnetkis med ...
  • Geofysisk undersøkelse Hølonda - Løkken 

   Logn, Ø.; Brækken, H. (NGU-Rapport (135A), Report, 1955)
   Det skulle foretas malmleting over området Fuglås - Åmot - Skjøtskift, som strekker seg fra nordsiden av det store gabbromassiv i Løkken-feltets nord- østre del, mot vest til Løkkendalsføret. Det ble benyttet 500 per. ...
  • Geofysisk undersøkelse over områder ved Killingdal Grube, Ålen. 

   Singsaas, P.; Brækken, H. (NGU-Rapport (66), Report, 1949)
   Oppgaven var å undersøke områder omkring gamle Killingdal Grube for å finne eventuelle hittil ukjente malmforekomster. Størrelsen av målefeltet var ikke fast avgrenset. Det var uttrykt ønske om at undersøkelsene måtte ...
  • Geofysisk undersøkelse Store Fjellsjø. 

   Logn, Ø.; Brækken, H. (NGU-Rapport (84), Report, 1950)
   I forbindelse med boringer etter malm hadde man støtt på relativt store mektigheter av morene og ikke kommet ned til fast fjell. Formålet med målingene var å bestemme mektigheten av overdekket i noen punkter. Det ble ...
  • Geofysisk undersøkelse østre Trondheimsfelt. Rapport over elektromagnetisk undersøkelse: Oscar II grube, omliggende områder, Os i Østerdalen 

   Sakshaug, G.F.; Brækken, H. (NGU-Rapport (83), Report, 1951)
   Oscar II Grube ligger i glimmerskifer tilhørende Rørosgruppen. Malmsonen skal være oppfart i 150 meter lengde. Malmens mektighet er liten (1,5 m) og Kobberinnholdet ca. 3,5 %. Det er drevet ned flere synker på malmsonen. ...
  • Geofysisk undersøkelse/kryssringmålinger i 6 områder i Løkkenfeltet og i Rindal. 

   Logn, Ø.; Brækken, H. (NGU-Rapport (117), Report, 1955)
   Følgende områder ble målt. 1. Åmot Grube - Trevja - Svorksjøen, 5417 70004 - 5430 70007 - 5460 69995 2. Jordhustjern 5351 70014 3. Håkonsli - Ingebrigtsli 5145 69977 4. Vest Holum Grube 5300 69917 5. Damli - Dragset 5326 ...