• Analyse av gull i vann. Metodebeskrivelse og resultater fra Raitevarre. 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (89.118), Report, 1989)
   Litteraturstudier har gitt rimelig forklaringer på hvordan gull kan mobili- seres i grunn- og overflatevann. Metoder for preparerings- og analyse- prosedyrer er vurdert, tilpasset og utprøvd med hell. Konsentrereing med ...
  • Arsen og gull i bekkesedimenter fra Solør. 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (91.278), Report, 1991)
   Bekkesedimenter fra 72 lokaliteter i Solør er analysert på arsen og gull. Det er liten variasjon i arsengehalten i området, men for gull er maksimum 434 ppb og gjennomsnitt 5 ppb. Ingen områder peker seg ut som høyområde, ...
  • Field notes for stream sediment collection Bamble-Arendal 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (2000.141), Report, 2000)
   Stream sediment samples were collected at 80 sites located in the vicinity of known rutile deposits in the Bamble Region, Southern Norway. This report only provides information on sampling methodology and field observations, ...
  • Forurenset grunn og sedimenter i Trondheim kommune, Datarapport 

   Langedal, Marianne; Cramer, Jan; Volden, Tore; Storstad, Trond Magne; Gutneb, Håvard; Jæger, Øystein; Haugland, Toril; Finne, Tor Erik; Elvebakk, Harald; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2000.115), Report, 2001)
   Basert på datagrunnlaget i denne rapporteen samt historiske undersøkelser skal det være mulig å avgrense områder som sannsynligvis er forurenset og å lage aktsomhetskart for forurenset grunn og sedimenter i Trondheim. Slike ...
  • Forurensningsbelastning i humusprøver fra østlige og indre Finnmark: tungmetaller, radioaktive elementer, arsen, og PAH16 og variasjoner i perioden 1995-2011 

   Jensen, Louise Kiel; Jensen, Henning K.B.; Finne, Tor Erik; Gwynn, Justin (NGU-Rapport (2012.042), Report, 2013)
   Prosjektet inngår i Framsenterets miljøgift flaggskip program under tema human helse. Øst-Finnmark har flere utfordringer: Utslipp av metallene nikkel og kobber samt svoveldioksid fra smelteverket i Nikel og malmoppredningen ...
  • Geochemical data from Hattfjelldal 

   Eggen, Ola Anfin; Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (2014.053), Report, 2014)
   During field work in the summer of 2013, mineral soil samples were collected in a grid of 1x2 km in the municipality of Hattfjelldal in Nordland county, as well as smaller areas in the adjacent municipalities Grane and ...
  • Geochemistry of topsoil in Vaggatem-Skogfoss 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (96.142), Report, 1996)
  • Geokjemi i bekkesedimenter i Rana ; supplerende kartlegging 1992. 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (99.143), Report, 1999)
   Prøver av bekkesedimenter fra 70 lokaliteter i et område tilstøtende et områdei Rana undersøkt i 1985 viser ingen høye verdier.
  • Geokjemi i bekkesedimenter Ofoten; supplerende kartlegging 1992. 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (99.144), Report, 1999)
   Et ca 1000 km2 stort område i Ofoten er prøvetatt med 293 bekkesedimenter for å supplere et område som ble undersøkt av NGU i 1980. Prøvene er analysert sammed med et utvalg av prøvene fra 1980 på 29 grunnstoffer etter ...
  • Geokjemi i bekkevann fra Nordkynnhalvøya. 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (89.138), Report, 1989)
   Bekkevann fra 100 lokaliteter på Nordkynnhalvøya og sørover til Bekkarfjorden - Langfjorden er prøvetatt og analysert på 21 kationer og 7 anioder\/-grupper. Reproduserbarheten var tilfredsstillende for Ca, K, Mg, na, Si, ...
  • Geokjemi i bekkevann fra NØ-delen av Porsangerhalvøya. 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (89.153), Report, 1989)
   Bekkevann fra 79 lokaliteter på NØ-delen av Porsangerhalvøya er prøvetatt og analysert på 21 kationer og 7 anioner\/-grupper. Etter Kvalitetskontroll er det laget punktkart over konsentrasjonene av Ca, K, Mg, Na, Si, Br', ...
  • Geokjemi i løsmasser i Rana: supplerende kartlegging 1992. 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (99.142), Report, 1999)
   Prøver av C-horisont av morene fra 70 lokaliteter i et område tilstøtende et område i Rana undersøkt i 1985 viser ingen høye verdier.
  • Geokjemisk prospektering i morene C-horisont mellom Reisaelva og Puntaelva, og vest for Kvænangen 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (98.186 (98.166)), Report, 2001)
   På grunnlag av resultater fra geokjemisk kartlegging av løsmasser i Troms fylke 1986 og geologiske vurderinger basert på berggrunnsgeologiske kart M 1:250 000 er det valgt ut to områder for oppfølgende prøvetaking for ...
  • Gold resources on Ringvassøy, Western Troms-IV: Regional geochemistry of B- and C-horizon of till 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (2000.080), Report, 2001)
   This report establishes a link between the various methods employed in geo- chemical prospecting for gold in the lithologic and topographic regimes present on Ringvassøy; these methods are also used elsewhere in Norway. ...
  • Grunnvanns- og jordkjemi i Pasvik – Jarfjord; status og trender 

   Gundersen, Pål; Finne, Tor Erik; Dagestad, Atle; Jensen, Henning; Nordgulen, Øystein; Romundset, Anders; Kvam, Maria. (NGU-Rapport (2022.022), Report, 2022)
   Rapporten beskriver status og trender i jord- og grunnvannskjemi for uorganisk luftbåren forurensning langs grensen mot Russland i Pasvik/Jarfjord i Sør-Varanger. Viktige forurensningsparametrene i regionen som Ni, Cu, As, ...
  • Gull i bekkevann i Sargejåk. 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (89.120), Report, 1989)
   Vannprøver fra 37 lokaliteter i Sargejåkka og Bavtajåkka er analysert på gull etter forkonsentrering med aktivt kull; på 21 kationer og på 7 anioner\/- grupper. Teknisk svikt under gullanalysen svekker påliteligheten av ...
  • Gull i morenemateriale nord for Riednjajavri 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (88.217), Report, 1988)
   Prøver av morenemateriale fra 160 lokaliteter i stikningsnett nord av Riednajajavri er analysert for innhold av gull i fraksjonen <0.18 mm. Resultatene er framstilt påkart i M 1:20 000 og tolket sammen med VLF- målinger. ...
  • Helserisikovurdering av arsen, bly og PAH fra jord og sand i barns lekemiljø. Forslag til tiltak. 

   Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore; Finne, Tor Erik; Alexander, Jan (NGU-Rapport (99.083), Report, 1999)
   Basert på underlagsmateriale i NGU-rapportene 99.022, 99.049, 99.058, 99.062 og 99.077 og toksikologiske data anbefales følgende tiltaksgrenser for innholdet av arsen, bly og benso(a)pyren i jord eller sand i små barns ...
  • Innhold av 28 grunnstoffer i salpetersyreekstrakt av jordprøver fra Meråker 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (92.264), Report, 1992)
   Prøver av jord (C-horisont morene\/forvitringsjord) tatt i rutenett 500x1000 m fra |554 lokaliteter i Meråkerfeltet er analysert for innhold av HNO3-løse- lig Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Ti, Ag, B, Ba, Be, Cd, Ce, Co, ...