• Datarapport fra oppfølgende undersøkelser av PAH (16)-konsentrasjoner i 3 asfaltkjerner fra Kristiansand og Oslo 

   Jartun, Morten (NGU-Rapport (2006.065), Report, 2006)
   Etter NGU-rapport 2006.029 \"Kartlegging av PSB, PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra områdene Kristiansand, Oslo og Bergen\" ble det bestemt å foreta en oppfølgende undersøkelse av tre asfaltkjerner med høye konsentrasjoner ...
  • Forebyggende arbeid- Jordforurensning i små barns utelekemiljø i Tromsø 

   Volden, Tore; Alexander, Jan; Andersson, Malin; Jensen, Henning; Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2002.053), Report, 2002)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) og nasjonalt folkehelseinstitutt har i samarbeid med Tromsø kommune og Troms fylkeskommune undersøkt innholdet av arsen, bly og andre tungmetaller i jordprøver fra 83 barnehager, ...
  • Jordforurensning i Harstad 

   Jartun, Morten; Volden, Tore (NGU-Rapport (2006.014), Report, 2006)
   Denne rapporten beskriver forurensningsnivå i overflatejord (0-2 cm) i Harstad og indikerer potensiell spredning av miljøgifter fra tette flater via overvannssystemet gjennom bestemmelse av miljøgifter i sandfangmasser.\ ...
  • Jordforurensning i OBY-barnehager innenfor Ring 2 

   Volden, Tore; Haugland, Toril; Ottesen, Rolf Tore; Jartun, Morten (NGU-Rapport (2005.064), Report, 2005)
   NGU har på oppdrag fra Omsorgsbygg KF i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 56 barnehager\/-parker, alle beliggende innenfor Ring 2 i Oslo.\r\rI 35 av barnehagene (63%) overstiger jordas innhold av ...
  • Jordforurensning i Odda 

   Jartun, Morten; Jan (Nasjonalt folkehelseinstitutt); Alexander; Volden, Tore (NGU-Rapport (2006.023), Report, 2006)
   NGU foretok i perioden 1.-3. september 2003 en prøvtaking av overflatejord (0-2cm) i de tettest bebygde områdene i Odda kommune. Det er blitt samlet inn 257 prøver fra områdene i Eidesåsen, Odda sentrum, nordover mot ...
  • Jordforurensning i Tromsø 

   Jartun, Morten; Volden, Tore; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2002.041), Report, 2002)
   302 prøver av overflatejord fra de tettest befolkede områdene av Tromsø er samlet inn og analysert for tungmetaller og arsen. 18 prøver fra Tromsøya er analysert fro PAH og PCB. Undersøkelsen har kartlagt fordelingen av ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 18 barnehager i bydel Gründerløkka (utenfor Ring 2) 

   Andersson, Malin; Jartun, Morten; Volden, Tore; Ottesen, Rolf Tore; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.064), Report, 2006)
   NGU har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 18 barnehager i bydel Gr\u00FCnerløkka i Oslo.\r\rI 12 av barnehagene (67%) overstiger jordas innhold av ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 25 barnehager i bydel Gamle Oslo (utenfor Ring 2) 

   Haugland, Toril; Jartun, Morten; Volden, Tore; Andersson, Malin (NGU-Rapport (2006.063), Report, 2006)
   NGU har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 25 barnehager i bydel Gamle Oslo i Oslo.\r\rI 14 av barnehagene (56%) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 46 barnehager i bydel Alna 

   Andersson, Malin; Jensen, Henning; Jartun, Morten; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.086), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 46 barnehager i bydel Alna i Oslo.\rI 12 av barnehagene (26 %) overstiger jordas ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 58 barnehager i bydel Østensjø 

   Eggen, Ola A.; Jartun, Morten; Finne, Tor Erik; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2007.016), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 58 barnehager\/-parker i bydel Østensjø i Oslo.\rI 12 av barnehagene (21 %) ...
  • Kartlegging av PCB, PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra områdene Kristiansand, Oslo og Bergen 

   Jartun, Morten; Jørgensen, Torbjørn (NGU-Rapport (2006.029), Report, 2006)
   Forkortet:\rStatens Vegvesen har i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlagt innholdet av PCB, PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra Kristiansand, Oslo og Bergen. Totalt er det analysert 63 asfaltkjerner, ...
  • Miljøtilstanden ved opplagsplasser og pussesteder ved 11 småbåthavner i Trøndelag 

   Jartun, Morten; Volden, Tore (NGU-Rapport (2005.012), Report, 2005)
   Miljøtilstanden rundt opplagsplasser og pussesteder er vurdert for 11 småbåthavner rundt Trondheimsfjorden. Det er blitt samlet inn 87 prøver av overflatejord og løse masser, og innholdet av 30 grunnstoffer er bestemt. ...
  • Nasjonalt estimat på problemomfang og mengdeberegning for PCB i stående bygningsmasse i Norge 

   Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore; Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2008.080), Report, 2009)
   Et estimat over hvor mye PCB7 som kan finnes i stående bygningsmasse i Norge er gjort på bakgrunn av resultatene fra NGUs kartlegginger av PCB i bygningsmaterialer i Bergen, Drammen, Harstad, Kristiansand, Oslo, Porsgrunn, ...
  • PCB fra lokale kilder i Barentsburg, Pyramiden og Longyearbyen på Svalbard 

   Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore (NGU-Rapport (2007.075), Report, 2007)
   122 prøver av overflatejord, maling, betong og oljer ble samlet inn fra sentrale deler av bosetningene i Barentsburg, Pyramiden og Longyearbyen på Svalbard sommeren 2007. I tillegg ble det samlet inn 11 kondensatorer fra ...
  • PCB fra lokale kilder på Svalbard - overflatejord og produkter 2007-2009 

   Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore; Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2010.038), Report, 2010)
   NGU har i samarbeid med Sysselmannen på Svalbard (SMS) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) studert innholdet av polyklorerte bifenyler (PCB) i jord, sedimenter og bygningsmaterialer i samtlige bosetninger på ...
  • PCB fra lokale kilder på Svalbard 2009 - Utfyllende undersøkelser i Longyearbyen, Barentsburg og Pyramiden 

   Ottesen, Rolf Tore; Eggen, Ola A.; Jartun, Morten (NGU-Rapport (2009.073), Report, 2010)
   Undersøkelser av PCB i lokale kilder, bl.a. bygningsmasse (maling, betong) og kondensatorer, samt lokal overflatejord, ble startet på Svalbard i 2007 etter at Akvaplan-niva påviste forhøyede konsentrasjoner av miljøgifter ...
  • PCB i asfalt i Trondheim 

   Andersson, Malin; Jartun, Morten; Volden, Tore (NGU-Rapport (2005.045), Report, 2005)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) undersøkt innholdet av PCB-forbindelser i asfalt på utvalgte veier og vurdert om veidekket har betyning som forurensningskilde. Tidligere undersøkelser viste lave konsentrasjoner i ...
  • PCB i maling og sandfang fra området Kirkebukten, Bergen 

   Alston, John F.; Jartun, Morten; Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2010.051), Report, 2010)
   Dette pilotprosjektet i Kirkebukten er en del av et større prosjekt med målsetning om å identifisere forurensningskilder og utføre tiltak for å rense opp i forurensede sedimenter i Byfjorden. Norges geologiske undersøkelse ...
  • PCB i nedbør i Bergensområdet 

   Jartun, Morten; Volden, Tore (NGU-Rapport (2007.074), Report, 2007)
   NGU gjennomførte i to perioder høsten 2005 og 2006 en innsamling av nedbørsprøver i og utenfor Bergen for å undersøke tilførselen av PCB til området via nedbør. Det er tidligere påvist høye konsentrasjoner av PCB i bl.a. ...
  • PCB i stående bygningsmasse - undersøkelser fra Drammen, Kristiansand, Porsgrunn, Stavanger og Ålesund 

   Jartun, Morten; Volden, Tore; Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2008.071), Report, 2008)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT) gjennomført undersøkelsen \"PCB i stående bygningsmasse (bygg, broer etc) - Nasjonalt estimat på problemomfang og mengdeberegning ...