• Etterundersøkelser Lampeland vannverk. 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (O-80031), Report, 1981)
   Undersøkelsesboringer i forbindelse med grunnvannsforsyning til Lampeland. Undersøkelsene er utført i løsavsetningene langs Lyngdalselva. Positive undersøkelser.
  • Forset vannverk - prøvepumping/sikringssoner. 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (91.188), Report, 1991)
   Rapporten beskriver vannstandsforholdene ved Forset vannverk. Det er boret to rørbrønner på elvesletta ved Jøra. Rapporten gir grunnlag for sikrings- sonene for anlegget.
  • Grunnvann Evje 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (O-75280-1), Report, 1975)
   Forundersøkelser for anlegg av grunnvannsbrønn nr 2 i løsavsetninger ved Røyrkilen (Evjeneset).
  • Grunnvann Grindaheim, Vang kommune. 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (O-77092), Report, 1980)
   Undersøkelsesboringer og pumpeforsøk i forbindelse med grunnvannsforsyning til Grindaheim fra løsmassene i Bergåas delta i Vangsmjøsa. Vannet er tatt i bruk, men må luftes noe p.g.a. hydrogensulfid. Enkel lufting.
  • Grunnvann i Balsfjord kommune. 

   Klemetsrud, T.; Blikra, L.H. (NGU-Rapport (91.030), Report, 1991)
   Balsfjord er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer at det er gjennomført feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at mulighetene for å dekke de oppgitte vannbehov ved boring i fjell ...
  • Grunnvann i Bardu kommune. 

   Klemetsrud, T.; Blikra, L.H. (NGU-Rapport (91.024), Report, 1991)
   Bardu er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Det innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med gode muligheter for større grunnvannsuttak ved Ala og Finnkroken. Særlig ...
  • Grunnvann i Bjarkøy kommune. 

   Klemetsrud, T.; Solli, A. (NGU-Rapport (91.022), Report, 1991)
   Bjarkøy er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer at det er gjennomført feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at mulighetene for å dekke de oppgitte vannbehov generelt synes å være gode.
  • Grunnvann i Kåfjord kommune. 

   Klemetsrud, T.; Blikra, L.H. (NGU-Rapport (91.027), Report, 1991)
   Kåfjord er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at mulighetene for grunnvannsuttak i løsmasser generelt er gode innenfor ...
  • Grunnvann i Kvænangen kommune. 

   Klemetsrud, T.; Blikra, L.H. (NGU-Rapport (91.028), Report, 1991)
   Kvænangen er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at mulighetene for grunnvannsuttak fra fjell og løsmasser generelt er gode.
  • Grunnvann i Målselv kommune. 

   Klemetsrud, T.; Blikra, L.H. (NGU-Rapport (91.025), Report, 1991)
   Målselv er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at muligheter for uttak av grunnvann synes å være tilstede innen de fem ...
  • Grunnvann i Nordreisa kommune. 

   Klemetsrud, T.; Blikra, L.H. (NGU-Rapport (91.029), Report, 1991)
   Nordreisa er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at mulighetene for grunnvannvannsuttak fra løsmasser og fjell innen ...
  • Grunnvann i Storfjord kommune. 

   Klemetsrud, T.; Blikra, L.H. (NGU-Rapport (91.026), Report, 1991)
   Storfjord er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at mulighetene for grunnvannsuttak i løsmasser innen de prioriterte ...
  • Grunnvann i Tranøy kommune. 

   Klemetsrud, T.; Solli, A. (NGU-Rapport (91.023), Report, 1991)
   Tranøy er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at forholdene virker mindre gode for grunnvannsuttak fra løsmasser. De ...
  • Grunnvann Jordal. 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (HY-00192, O-75139), Report, 1975)
   Forundersøkelse i forbindelse med grunnvannsforsyning til Odda tettsted. Undersøkelsene er utført på Jordalselvas delta i Sandvinvatnet. Det er foreslått utført en 20\" rørbrønn til 30 m. dyp.
  • Grunnvann Loesmoen, Eiker. 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (O-75151), Report, 1975)
   Undersøkelser i forbindelse med eventuell grunnvannsforsyning fra løsavsetninger langs Drammenselva, til industriområde på Loesmoen ved Stokksund. Boringene viser lite gunstige forhold. Dypeste boring 45 m.
  • Grunnvann Loesmoen, Eiker. Tilleggskonklusjon Hagaøya 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (O-75151-2), Report, 1975)
  • Grunnvann til boligfelt på Sjoa i Sel kommune. 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (O-80089), Report, 1980)
   Grunnvannsforsyning til ca. 100 pe. Det er anbefalt to alternativer. Boring eller graving.
  • Grunnvannsalternativ Kilemoen, uttalelse fra N.G.U., utført sommeren 1974. 

   Bryn, Knut Ørn; Henriksen. H.; Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (O-74216), Report, 1974)
   Beskriver undersøkelsene i forbindelse med en mulig framtidig grunnvannsforsyning fra løsavsetningene på Kilemoen. Vannverket skal dekke Ringerikes behov.
  • Grunnvannsanlegget på Skansen 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (O-76132), Report, 1977)
  • Grunnvannsbrønn på Matrand, Eidskog kommune, R.V. 2 Sigemsjøen- Matrand. 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (O-78034), Report, 1980)
   Utsett av peilerør og gjennomføring av pumpeforsøk i forbindelse med klar- legging av influensområdet for grunnvannsuttaket på Matrand fra løsmassene i Området.