• Baryttleging i Finnmark. S- og Sr-isotop undersøkelser i Trollfjord- dalen, Varangerhalvøya. 

   Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (88.160), Report, 1988)
   Svovelisotop analyser er gjort på prøver av barytt i bergartsprøver og vaskepanneprøver. Sammenfallende S-isotop verdier viser at barytt i bekke- sedimentene er erosjonsprodukter av påviste baryttmineraliseringer i fast ...
  • Baryttleting i Finnmark- Notat juli 1986. 

   Sandstad, Jan Sverre; Sand, Kari (NGU-Rapport (86.146), Report, 1986)
   Regional geokjemisk kartlegging av Finnmark fylke avdekket en hittil ukjent BA-provins på Varangerhalvøya. Geokjemiske og geologiske undersøkelser i 1984 og 1985 indikerte Trollfjorddalen som det mest lovende sted for en ...
  • Baryttleting i Finnmark. Feltrapport for 1987 fra Trollfjorddalen, Varangerhalvøya. 

   Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (87.163), Report, 1987)
   Kjerneboring gjennom en baryttmineralisert forkastning og geologiske under- søkelser i fortsettelsen av denne forkastningen er gjort. I tillegg er svovel- isotop sammensetningen i barytt og svovelkis diskutert. Det var ...
  • Baryttleting i Finnmark. Geologiske og geokjemiske undersøkelser utført i 1986 i Trollfjorddalen, Varangerhalvøya. 

   Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (87.067), Report, 1987)
   Geologisk og geokjemisk feltmateriale innsamlet i Trollfjorddalen i 1986 er undersøkt. Arbeidet har bestått av mineralogiske undersøkelser, kjemiske analyser og S-isotop analyser. Små mengder barytt er påvist som matriks ...
  • Baryttleting ved Geitvann bly-kobber (-sink) mineralisering, Porsanger, Finnmark 

   Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (86.068), Report, 1986)
   Det geologiske miljøet med blymineraliseringer ved Geitvann ble ut i fra modellbetraktninger antatt å kunne være gunstig for dannelsen av barytt. Tidligere innsamlete jordprøver er derfor reanalysert og total mengde barium ...
  • Baryttprosjektet - geologiske undersøkelser utført på Varangerhalvøya i 1984. 

   Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (85.208), Report, 1985)
   En geologisk oppfølging av forhøyde bariumverdier i bekkesedimenter i Tanafjord- Varangerfjord-regionen er foretatt. Barium-innholdet er målt i 126 lokaliteter med bærbar XRF-analysator. Barytt er funnet i små mengder i ...
  • Berggrunnsgeologisk kartlegging av prekambrisk grunnfjell innen kartbladet Mållejus, Kvænangen/Kautokeino, Troms/Finnmark 

   Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (1886/5), Report, 1984)
   Den prekambriske berggrunnen innen kartbladet Mållejus domineres av en ca.16km bred del, kalt Cas'kejasgruppen, av det vestlige grønnsteinsbeltet på Finnmarksvidda. Den grenser i vest til en gjennomsettende albittgranitt ...
  • Beskrivelse av digitalt framstilt berggrunnskart over Kautokeino- grønnsteinsbeltet, Finnmark 

   Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (92.250), Report, 1993)
   Geologiske og geofysiske data er samtolket for å framstille et enhetlig berg- grunnskart over Kautokeinogrønnsteinsbeltet i målestokk 1:100.000. Det geograf- iske informasjonssystemet Arc\/Info er benyttet til editering ...
  • De viktigste mineralressursområdene i Buskerud 

   Bjerkgård, Terje; Sandstad, Jan Sverre; Ihlen, Peter M. (NGU-Rapport (2016.013), Report, 2016)
   Inntil nå har de aller fleste av Norges mineralressurser kun vært punktfestet, dvs. uten et definert areal. De har også i liten grad vært verdisatt, dvs. i hvilken grad de er viktige ressurser. Dette er problematisk i ...
  • Geochemistry of drill cores from the Nussir copper deposit, Kvalsund, Finnmark, Northern Norway 

   Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (2008.055), Report, 2008)
   The study is based on over 1000 analysed drill core samples, drilled before 2007, from the Nussir copper deposit in Kvalsund in Finnmark, Northern Norway. The scope of the study was to find any correlations among the metals ...
  • Geofysiske og geologiske undersøkelser av et sulfidmineralisert område ved Riednjajav'ri, Kautokeino, Finnmark. 

   Dalsegg, Einar; Sandstad, Jan Sverre; Olesen, Odleiv (NGU-Rapport (85.061), Report, 1986)
   Gull og nikkelførende kobbermineraliseringer opptrer i et geologisk miljø som har mange likhetstrekk med Bidjovagge. Kobber-gull -mineraliseringer opptrer i en hydrotermalt omvandlet metadiabas, mens kobber-nikkel-mineraliseringer ...
  • Geofysiske og geologiske undersøkelser i Finnhuslia og Rognhaugen, Grong, Nord-Trøndelag 

   Dalsegg, Einar; Grenne, Tor; Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (96.005), Report, 1996)
   To elektromagnetiske anomalier som ble påvist ved regional helikoptergeofysikk ved Rognhaugen og Finnhuslia nord for Sandøladalen i Grongfeltet er nøyaktig likalisert ved EM bakkemålinger (Slingram). Anomaliårsakene er i ...
  • Geofysiske og geologiske undersøkelser Rosset - Tømmeråsfjell, Grong, Nord-Trøndelag 

   Dalsegg, Einar; Lauritsen, Torleif; Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (92.284), Report, 1993)
   Bakgrunnen for undersøkelsen var at det i området Rosset - Tømmeråsfjell ble påvist tre godt ledende soner ved helikoptermålingene over kartbladene Grong og sydlige deler av Harran i 1989. Det er bra samsvar mellom helikopter- ...
  • Geologisk bakgrunn for barytt-prospektering i Finnmark 

   Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (85.130), Report, 1985)
   En dannelsesmodell for baryttforekomster er presentert. Med utgangspunkt i denne, vurderes mulighetene for baryttforekomster i senprekambriske til kambriske sedimentære bergarter i Finnmark. De mest lovende prospekteringsobjekter ...
  • Geologisk feltrapport fra baryttundersøkelsene i Finnmark i 1985 

   Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (85.195), Report, 1985)
   En oversikt over feltarbeidet og resultatene av disse for baryttundersøkelsene i Finnmark i 1985 er presentert. Rekognoserende undersøkelser er gjort i kaledonske dekker som tidligere ikke er geokjemisk prøvetatt. Oppfølgende ...
  • Geologisk kartlegging i Hattfjelldal - Statusrapport april 2018 

   Bjerkgård, Terje; Angvik, Tine Larsen; Keiding, Jakob; Sandstad, Jan Sverre; Saalmann, Kerstin; Svennungsen, Robin Orre; Snook, Ben; Lutro, Ole; Gautneb, Håvard (NGU-Rapport (2018.005), Report, 2018)
   Det har vært utført geologisk og malmgeologisk kartlegging i den nordøstlige del av Hattfjelldal kommune i perioden 2014-2016. Arbeidet skal ferdigstilles i 2018 og rapporten her oppsummerer resultatene fra prosjektet pr. ...
  • Geologisk kartlegging i Hattfjelldal - Statusrapport desember 2016 

   Saalmann, Kerstin; Bjerkgård, Terje; Sandstad, Jan Sverre; Svennungsen, Robin Orre; Snook, Ben; Lutro, Ole; Gautneb, Håvard; Angvik, Tine Larsen; Keiding, Jakob (NGU-Rapport (2016.050), Report, 2016)
   Det har vært utført geologisk og malmgeologisk kartlegging i den nordøstlige del av Hattfjelldal kommune i perioden 2014-2016. Arbeidet skal sluttrapporteres i 2017 og dette er en rapport for status i prosjektet pr. desember ...
  • Geologiske og geofysiske undersøkelser av Brattbakken Ni-Cu-Co forekomst i Skjækerdalen, Verdal 

   Nilsson, Lars Petter; Paulsen, Hanne-Kristin; Sandstad, Jan Sverre; Gellein, Jomar; Mrope, Frida Mathayo (NGU-Rapport (2021.016), Report, 2021)
   Berggrunnsgeologisk kartlegging og prøvetaking samt geofysiske bakkemålinger ble utført ved Brattbakken Ni-Cu-Co forekomst iseptember 2020. Bearbeiding av innsamlet materiale og data er gjort på NGU i løpet av vinteren og ...
  • Geologiske undersøkelser i Gisnadalen i 2015 og 2016 

   Olsen, Lars; Sandstad, Jan Sverre; Knezevic, Janja (NGU-Rapport (2017.013), Report, 2017)
   Norges geologiske undersøkelse ble høsten 2014 kontaktet av gullvaskerne Ove Jensen og Mattias Kristiansen angående nye funn av gullkorn, som veide opp til 17,1 g i løsmassene langs elva Gisna på grensen mellom Rennebu og ...
  • Geology of the Mauken tectonic window, Målselv, Troms 

   Henderson, Iain; Schönenberger, Johannes; Sandstad, Jan Sverre; Bjerkgård, Terje; Slagstad, Trond (NGU-Rapport (2015.013), Report, 2015)
   This report presents the results from bedrock mapping in the Mauken tectonic window, carried out in several periods in 2011-2013. During the NGU MINN program, the Mauken area has been subject to a high-resolution airborne ...