• Geofysisk undersøkelse innen kartbladet Smøla (med geofysisk kart M 1:50 000). 

   Sindre, Atle (NGU (330), Journal article, 1977)
   Aeromagnetic and gravimetric surveys have been carried out within the map-sheet, and a map (scale 1:50 000) accompanies the description. An interpretation of the main geophysical anomalies is presented.
  • Geofysiske målinger Høidal Grube, Løkken. 

   Eidsvig, Per; Sindre, Atle (NGU-Rapport (854, 862), Report, 1969)
   Målingene foregikk i to omganger. Hensikten med målingene under oppdrag 854 var å bringe på det rene om en ved IP-målinger kunne skille en kisimpregnert sone fra en mer kompakt og godt ledende vasskissone i området like ...
  • Gravimetrisk Bougueranomalikart, Finnmark, M 1:500 000. 

   Gellein, Jomar; Sindre, Atle (NGU-Rapport (85.219), Report, 1985)
   Rapporten presenterer et gravimetrisk Bougueranomalikart i farger over Finnmark i målestokk 1:500 000. Kartet er fremstilt ved hjelp av Applicon rasterplotter, og det er basert på observasjoner utført til og med 1985 av ...
  • Gravimetrisk Bougueranomalikart, Nord-Finnmark, M 1:500 000 

   Sindre, Atle; Gellein, Jomar; Olesen, Odleiv (NGU-Rapport (84.169), Report, 1984)
   Rapporten presenterer ett gravimetrisk Bougueranomalikart i farger over Nord- Finnmark i målestokk 1:500 000. Kartet er framstilt ved hjelp av Applicon rasterplotter, og det er basert på observasjoner utført til og med ...
  • Gravimetrisk Bougueranomalikart, Vest-Finnmark, M 1:500 000 

   Olesen, Odleiv; Sindre, Atle; Gellein, Jomar (NGU-Rapport (84.170), Report, 1984)
   Rapporten presenterer ett gravimetrisk Bougueranomalikart i farger over Vest- Finnmark og nordlige deler av Troms. Det er framstilt ved hjelp av Applicon rasterplotter i målestokk 1:500 000 og er basert på observasjoner ...
  • Gravimetrisk modellering langs 4 profiler i Grongfeltet 

   Sindre, Atle (NGU-Rapport (96.132), Report, 1996)
   Det er i dette arbeidet utført gravimetrisk modellering langs 4 profiler i Grongfeltet. Profil 1 starter i sør på grunnfjell, krysser Tunnsjøen og Limingen langs det geologiske strøket og ender på grunnfjell nord for ...
  • Gravimetrisk undersøkelse av Leka ofiolittkompleks. 

   Sindre, Atle; Pedersen, Rolv B. (NGU-Rapport (90.152), Report, 1990)
   For å kartlegge komplekset av tunge mafiske og ultramafiske bergarter på Leka ble det gjort gravimetri på Leka, Austra og deler av Vikna. Gravimetrisk Bougueranomalikart med farger og koter ble laget for hele området. ...
  • Nytolking av gravimetri på løsmasser i Porsgrunn 1987. 

   Sindre, Atle (NGU-Rapport (88.024), Report, 1988)
   Denne rapporten beskriver en retolkning av gravimetri langs et profil på elvekanten i Porsgrunn. Det henvises til NGU rapport 87.169. Etter at det var utført boringer ned til fjell i et punkt på profilet, og dette viste ...
  • Regional tolkning av geofysiske data, kartblad Arendal, M 1:250 000. 

   Sindre, Atle (NGU-Rapport (92.213), Report, 1992)
   På kartblad Arendal er det gjort en tolkning av magnetiske strukturer ut fra NGUs flymålinger. To store regionale og mange mindre skjærsoner er påvist. Tolkningen viser at en har to hovedretninger i området, NØ-SV og NV-SØ. ...
  • Seismiske grunnundersøkelser Kaldvelladalen. 

   Sindre, Atle (NGU-Rapport (1518), Report, 1977)
   Til hjelp for kvartærgeologisk kartlegging ble det målt en del seismiske profiler. Vanlig seismisk refraksjonsutstyr ble brukt. Store løsmassetykkelser ble påvist, opp til 170 m. Resultatene blir gitt i opptegnede profilsnitt.
  • Seismiske grunnundersøkelser Kilemoen. 

   Sindre, Atle (NGU-Rapport (1237), Report, 1974)
   Til hjel for planlegging av vannverk basert på grunnvann ønsket oppdragsgiver å få målt et seismisk profil over nordenden av Kilemoen. Løsmassetykkelser, grunnvannspeil og lydhastigheter var av interesse. Vanlig seismisk ...
  • Seismiske målinger i Gauldalen 1972 - 1979 

   Sindre, Atle (NGU-Rapport (1641), Report, 1979)
   Rapporten viser resultatene av de seismiske målingene i Gauldalen utført i tiden 1972 - 1979. Profilene 9 Hovin, 10 Rokstad og 11 Hølonda ble mål forbindelse med tyngdemålinger over Horgsynklinalen (K. Åm, Chr. Oftedahl, ...
  • Seismiske målinger på Kilemoen, Hensmoen, Vallerstømoen og Eggemoen. 

   Sindre, Atle (NGU-Rapport (1677), Report, 1978)
   For kvartærgeologisk forprosjekt ble det på noen av moene rundt Hønefoss målt seismisk tilsammen 11 670 m profil. Lydhastigheter, sjiktgrenser og dypet til fjell ble beregnet langs profilene.
  • Seismiske målinger på Kilemoen, Ringerike 

   Sindre, Atle (NGU-Rapport (1642), Report, 1979)
   I forbindelse med planleggingen av vannverk ble det i 1978 målt 3.5 km seis- misk profil på Kilemoen. Flere sjiktgrenser i løsmassene ble funnet og dypet til fjell bestemt. Senere boringer har vist at en sjiktgrense under ...
  • Seismiske målinger, Beitstad, Steinkjer. 

   Sindre, Atle (NGU-Rapport (85.230), Report, 1985)
   Som et ledd i kartlegging av løsmasser ble det målt 6 seismiske profiler ved Beitstad, total profillengde 1620 m. Flere sjikt i overdekket med ulike lydhastigheter ble påvist. Tykkelser og dyp til fjell ble beregnet. Største ...
  • Seismiske målinger, Kjølstad grustak, Vormsund. 

   Sindre, Atle (NGU-Rapport (85.231), Report, 1985)
   Tre seismiske profil ble målt i Kjølstad grustak for å kartlegge grusreservene. Vanlig refraksjonsmetode ble brukt med instrumentene Trio ABEM. Løsmassetykkelser på opptil 25 m. ble påvist. De tørre massene ser ut til å ...
  • Tolking av gravimetriske data over Ofotsynklinalen 

   Sindre, Atle (NGU-Rapport (94.061), Report, 1994)
   Ved hjelp av gravimetriske data er det gjort en beregning av tykkelsen på dekkebergartene i området Tysfjord - Ofoten - Harstad. Den gravimetriske modelleringen er gjort langs 11 øst-vest gående profiler over Narvikdekke- ...
  • Tolkning av dyp til basement under de kaledonske dekkebergarterne i Nordland fra gravimetriske data 

   Sindre, Atle (NGU-Rapport (97.179), Report, 1998)
   Det er i dette arbeidet gjort gravimetriske modellberegninger langs 13 profiler over kaledonske dekkebergarter fra Hamarøy i Nordland til Grong i Nord- Trøndelag. Datagrunnlaget for undersøkelsen er NGUs databaser for ...
  • Tolkning av gravimetri langs ILP-profilet, Hemne-Storlien. 

   Skilbrei, Jan Reidar; Sindre, Atle (NGU-Rapport (91.271), Report, 1991)
   Tyngdemodellering er gjort langs en profil på tvers av Trondheimsfeltets dekkeenheter. Modelleringen viser at tykkelsen av Trondheimsdekket langs en profil fra vestranden til svenskegrensa er 3 til 4 km i de vestlige deler ...
  • Tolkning av magnetometri og gravimetri i Skagerrak, kartblad Arendal, M 1:250.000 

   Sindre, Atle (NGU-Rapport (93.114), Report, 1993)
   I Skagerrak innenfor kartblad Arendal er det gjort beregninger av dypet til magnetisk basement og gravimetrisk modellering langs en profil loddrett på kysten. Datagrunnlaget er NGUs databaser for gravimetri og aeromagnetiske ...