• El.magm.borhullsmålinger Nordgrubefeltet og Storwartzområdet. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (851), Report, 1969)
   Målingene omfattet 2 hull i Nordgrubefeltet (104 A og 134) og 3 hull i Storwartzområdet (73, 128 og 132). De to første er boret vest for Røsjøen. Borhull 104- som er målt før (Rapport nr. 782)- er påsatt vertikalt på basis ...
  • El.magn. bakkemålinger Hersjøfeltet. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (1085), Report, 1972)
   I 1948 utførte Geofysisk Malmleting el.magn. målinger (Turam) over de gamle gruvene på Hersjøhøgda (Harsjø Vest, GM Rapport nr. 63). Kobberverket har utført magnetiske målinger på Hersjøhøgda. Målingene viser at de kjente ...
  • El.magn. borhullsmålinger Hersjøfeltet, borhull 244. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (1092), Report, 1972)
   Borhull 244 er påsatt med 65 grader fall mot øst i punktet 2 600 N, 1 360 V i GM's stikningsnett fra Turammålingene i 1948 (GM Rapport nr. 63). Hullet ble boret for å undersøke A-malmen på stort dyp. Da målingene foregikk ...
  • El.magn. borhullsmålinger Nordgrubefeltet. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (782), Report, 1968)
   Borhullsmålingene foregikk parallelt og tildels i de samme områder som bakkemålingene under oppdrag 783. Samtlige målte hull er påsatt vertikalt og på basis av resultater fra bakkemålinger. Borhullsmålingene omfattet 11 ...
  • Elektromagnetiske borhullsmålinger Hestkletten og Kvintus Gruber, Prussubekkdalen, Bakkagjerdet. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (551/573/587), Report, 1965)
   Foreliggende rapport meddeler resultater av målinger i 3 hull i Hestkletten og Kvintus gruber, i 1 hull i Prussubekkdalen og i 1 hull ved Bakkagjerdet. Hullene er boret på grunnlag av resultater fra målinger på bakken. ...
  • Elektromagnetiske borhullsmålinger Kongens grube. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (733), Report, 1967)
   Målingene omfattet 3 hull - nr. 76, 77 og 78 - som er boret på grunnlag av Turam bakkemålinger GM Rapport 554. Hull 76 er påsatt i lodd, det er 189 m dypt og traff striper av kis. Hullene 77 og 78 er påsatt skrått mot nord ...
  • EM målinger i borhull 288, Fjellsjøfeltet. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (1384), Report, 1976)
   Fjellsjøforekomsten ble funnet ved Turammålinger i 1945. Den er plateformet og flattliggende. Utstrekningen er ganske stor, men mektigheten liten. Malmen ligger 30-80 meter under dagen og består hovedsakelig av svovelkis ...
  • EM- og SP borhullsmålinger, Lillefjellsklumpen nikkelforekomst. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (1601), Report, 1978)
   Borhullsmålingene ble utført 8. - 11. august og 25. oktober 1977. Det er utført bakkemålinger i feltet tre ganger tidligere: 1) Turammålinger 1958 GM\/NGU Rapport nr. 232 B 2) Magnetiske målinger 1959 GM\/NGU Rapport nr. ...
  • EM-målinger/leting etter borhull Lergruvbakken. 

   Singsaas, Per; Dalsegg, E. (NGU-Rapport (1220), Report, 1974)
   Malmforekomsten i Lergruvbakken er undersøkt ved en rekke vertikale borhull fra dagen. Oppgaven ved foreliggende undersøkelse var å bistå oppdragsgiver med å finne igjen ett av disse - nr. 145 - i gruben. Hullet skal ...
  • Forsøk med elektromagnetiske borhullsmålinger Lergrubebakken. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (532), Report, 1964)
   Formålet med forsøket var å få prøvet NGU's instrumentutrustningg for slike målinger samt å skaffe seg mer erfaring med metoden. Forekomsten i Lergrubebakken er tidligere kartlagt ved Turam bakkemålinger (Rapportene nr. ...
  • Geofysisk undersøkelse Joma kisfelt. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (232-359), Report, 1963)
   Under 2. verdenskrig foretok Gesellschaft fur praktiche Lagerstattenforschung, Berlin, elektromagnetiske målinger over Joma-forekomsten og dens aller nærmeste omgivelser. (Rapport i Bergarkivet). Feltet er kartlagt geologisk ...
  • Geofysisk undersøkelse Lergrubebakken/Glåmos. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (335), Report, 1962)
   Ved Turammålinger ved Lergrubebakken i 1960 ble det påvist 4 relativt flatt- liggende, plateformete ledere (A, B, C og D) kfr. GM rapport nr. 293. Etter at det var boret ett hull på hver av disse lederne fikk GM i oppdrag ...
  • Geofysisk undersøkelse Lergrubebakken/Glåmos. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (293), Report, 1961)
   Ved flymålingene som Aktiebolaget Elektrisk Malmleting (ABEM), Stockholm utførte i Rørostraktene i 1959 ble det observert anomalier ved Lergrubebakken ca. 2 km syd for Kongens Grube. A\/S Røros Kobberverk har senere utført ...
  • Geofysisk undersøkelse Lobekken 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (647), Report, 1965)
   Ved EM flymålinger utført av ABEM, Stockholm i 1959 ble det observert anomalier ved Lobekken ca. 2 km syd for Røsjøen. Senere utførte Kobberverket EM gun-målinger i området og røsket et par steder. I den ene røsken ble det ...
  • Geofysisk undersøkelse Nordgrubefeltet 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (783), Report, 1968)
   Målingene under oppdrag 783 må ses i sammenheng med en rekke tidligere geofysiske undersøkelser i området. Følgende rapporter i NGU's arkiv er aktuelle: nr. 16,24, 293, 335, 554, 647, 715 B og 752. \rDet er boret et betydelig ...
  • Geofysisk undersøkelse Nordgrubefeltet. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (833), Report, 1968)
   Målingene under oppdrag 833 var en fastsettelse av tidligere undersøkelser på den dyptliggende malmsone vest for Rødalsforkastningen. Følgende rapporter foreligger fra tidligere bakkemålinger: nr. 24, 752 og 783. Det er ...
  • Geofysisk undersøkelse Skratås Grube / Egge. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (80 A), Report, 1952)
   Oppgaven var i første rekke å bidra til bedømmelse av malmforrådene ved Skrattås grube. Dernest var det av interesse å få undersøkt Bjørnsås grube og Marken grube og området mellom disse. Bjørnsås gr. og Marken gr. ligger ...
  • Geofysisk undersøkelse, Porsangerfeltet, Brennelv - Lemmivarre og Poikekuru. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (204 A), Report, 1958)
   Under oppdrag nr. 204 ble det i GM's regi utført geolgiske og geofysiske undersøkelser i Porsangerfeltets nordre del i områder syd for bunnen av Porsangerfjorden. Feltet fører kobbermalm og kismalm. Kobbermalmen ligger i ...
  • Selvpotensialmålinger Killingdal Grube, Ålen 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (970), Report, 1971)
   Målefeltet ligger ved de gamle grubeanleggene på fjellet og dekker et areal på ca. 0,5 km2. Formålet med SP-målingene var å bidra til sikrere kartlegging av malmsonens utgående. Området er kartlagt geologisk av I. J. Rui. ...
  • Turammålinger 1934 - 1981 Målte områder plottet på kart i målestokk 1:50 000 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (1873), Report, 1982)
   Områdene som Geofysisk Malmleting (GM) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har målt med Turam (EM 500 Hz) i tidsrommet 1934 - 1981 er plottet på kart i målestokk 1:50 000. Kartene befinner seg i NGU's arkiv. Rapporten ...