Show simple item record

dc.contributor.authorRisdal, Dag
dc.coverage.spatial19134 Vannsjø
dc.coverage.spatial19133 Fredrikstad
dc.coverage.spatial18131 Horten
dc.coverage.spatial19144 Oslo
dc.coverage.spatial19143 Ski
dc.coverage.spatial18143 Drammen
dc.coverage.spatial18142 Drøbak
dc.coverage.spatial18141 Asker
dc.coverage.spatialNESODDEN
dc.coverage.spatialOSLO
dc.coverage.spatialVIKEN
dc.coverage.spatialVESTFOLD
dc.coverage.spatialFREDRIKSTAD
dc.coverage.spatialNORDRE FOLLO
dc.coverage.spatialOSLO
dc.coverage.spatialVESTBY
dc.coverage.spatialFROGN
dc.coverage.spatialASKER
dc.coverage.spatialOSLO
dc.coverage.spatialTØNSBERG
dc.date.accessioned2020-08-26T12:57:25Z
dc.date.available2020-08-26T12:57:25Z
dc.date.issued1964
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2674793
dc.description.abstractHovedvekten i arbeidet er lagt på et bathygrafisk studium av foraminiferfaunaen i Oslofjorden, ved at det er tatt prøver i en del profiler i forskjellige deler av fjorden - fra grunt til dypt vann. Foraminiferfaunaene i disse prøvene er så sammenholdt med økologiske faktorer som temperatur, saltholdighet og til dels oksygeninnhold og sedimentkarakter.I de sen- og postglaciale marine sedimenter i Oslofjordområdet finnes en rik representasjon av benthoniske småforaminiferer. Gjennom studier av disse, foretatt av Feyling-Hanssen (1945 a, b; 1957, 1963 og 1964), er det etablert et mikrostratigrafisk system for Oslofjordområdet, bestående av 7 soner A til G, hvorav sonene A til D representerer senglaciale avsetninger, E til G postglaciale. Sonene D, E, F og G er påvist i Drammen og omegn (Risdal, 1962). Hver av de nevnte soner er karakterisert ved en spesifikk foraminiferfauna, både med hensyn til artssammensetning og individtetthet. Et sentralt problem er tolkningen av foraminifersonene. Spørsmålet er dette: I hvilken grad representerer foraminifersonene reelle økostratigrafiske soner, som avspeiler fluktuasjoner av de økologiske forhold ved fjordbunnen i løpet av sen- og postglacial tid, eller i hvilken grad er sonene å betrakte som bathygrafisk betingede facies av foraminiferfaunaen innen et mere eller mindre avgrenset tidsrom. Det var med sikte på forsøke å utrede denne problemstilling at nærværende undersøkelse kom i gang. Hovedvekten i arbeidet er således lagt på et bathygrafisk studium av formaniferfaunaen i Oslofjorden, ved at det er tatt prøver i en del profiler i forskjellige deler av fjorden - fra grunt til dypt vann. Foraminiferfaunaene i disse prøvene er så sammenholdt med økologiske faktorer som temperatur, saltholdighet og til dels oksygeninnhold og sedimentkarakter. Ved å studere de enkelte foraminiferarters geografiske og bathygrafiske utbredelse, samt artenes prosentvise hyppighet i relasjon til varierende miljøbetingelser, ville det kunne forekomme resultater som kan tjene til å belyse og til dels interpretere de senkvartære soners avsetningsforhold.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU (226)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPALEONTOLOGI
dc.subjectFOSSIL
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectMIKROPALEONTOLOGI
dc.subjectFORAMINIFER
dc.subjectHAVBUNNSTOPOGRAFI
dc.subjectAVSETNINGSMILJØ
dc.titleForaminiferfaunaens relasjon til dybdeforholdene i Oslofjorden, med en diskusjon av de senkvartære foraminifersoner.
dc.typeJournal article
dc.description.localcode35687
dc.source.pagenumber1 - 142


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Artikler [1064]
    Artikler fra seriene NGU, NGU Bulletin og NGU Skrifter

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal