• Geofysiske bakkemålinger på Lista i 2011 

      Tønnesen, J.F.; Rønning, J.S.; Dalsegg, E. (NGU-Rapport (2012.058), Report, 2012)
      Målingene er utført i forbindelse med den kvartærgeologiske kartleggingen som NGU for tiden utfører i Vest-Agder, men er også knyttet opp mot kartlegging av underliggende berggrunn i overgangssonen mellom fastlands- og ...