• Aggregate investigations in the Gulestø area in Bremanger. 

   Ulvik, Arnhild; Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (99.085), Report, 1999)
   As a commissioned project for NOR Engineering AS\/Bremanger Aggregates AS NGU has made a preliminary examination of Devonian sandstones in an area to the west of Gulestø in Bremanger municipality. NGU has collected and ...
  • Aggregate investigations is selected parts of Bremanger 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (97.154), Report, 1997)
   In co-operation with Bremanger District Council, NGU has located areas where the natural conditions are appropriate for establishing a large coastal aggregate quarry. Samples of Devonian sandstone have also been collected ...
  • Byggeråstoffundersøkelser av sand og grus fra Hallonenåsen, avgangsslam og pukk fra A/S Sydvaranger i Sør-Varanger kommune,..... Finnmark fylke 

   Bakkejord, Knut J. (NGU-Rapport (86.089), Report, 1986)
   I regi av NGUs Finnmarksprogram er det utført undersøkelser av sand\/ grus fra Hallonenåsen og avgangsslam fra A\/S Sydvaranger i Sør-Varanger kommune med tanke på betongtilslag. Som ledd i omfattende kartlegging av ...
  • Delrapport - Kystnære store pukkverk i Norge, Nord-Fosen pukkverk 

   Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (96.153), Report, 1997)
  • Detaljkartlegging av Torperåsen pukkforekomst 

   Hugdahl, Helge (NGU-Rapport (85.234), Report, 1985)
   Etter henvendelse fra A\/S Mona Sand & Singel er det foretatt en detaljert undersøkelse av Torperåsen m.t.p. etablering av stasjonært pukkverk i området. Hovedbergartene er granittiske gneiser med innslag av metagabbro\/diabas. ...
  • En vurdering av testmetoder for tilslagsmaterialer til vegformål 

   Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (2012.011), Report, 2012)
   FoU prosjektet Varige veger har som overordnet mål å bidra til lengre levetid på veger og vegdekker. Formålet med denne rapporten er å gi en vurdering av de materialtekniske testmetodene som benyttes for å kvalitetsbedømme ...
  • Foreløpig rapport. Oppfølgende pukkundersøkelser, Grunneviksheia, Flekkefjord kommune 

   Erichsen, Eyolf; Broekmans, Maarten; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (97.140), Report, 1997)
   Fortrolig til 01.09.1998 Basert på innledende undersøkelser ble det anbefalt å gjennomføre mer detaljert berggrunnsgeologisk kartlegging og utvidet mekanisk prøvetaking ved oppfølgende pukkundersøkelser innenfor bl.a. ...
  • Forundesøkelse av steinforekomster til pukkproduksjon i Trondheimsområdet 

   Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (87.083), Report, 1987)
   Etter henvendelse fra Franzefoss Bruk A\/S er det foretatt en forundersøkelse av fem steinforekomster i Trondheimsområdet mht. etablering av statsjonært pukkverk. To av områdene Auneåsen og Simsåsen anbefales nærmere ...
  • Granat i Nordland - vurdering av utnyttelse av granat i fast fjell med spesielt fokus på Salten-regionen 

   Lindahl, Ingvar; Vrålstad, Tore (NGU-Rapport (2009.015), Report, 2009)
   Ideen om undersøkelse av granat som abrasiv ble framsatt på 1990-tallet i regi av Nordlandsprogrammet, senere gjennom Salten Mineral for undersøkelser i Salten i regi av Salten Regionråd. Undersøkelsene som nå rapporteres ...
  • Kartlegging av skjellsandforekomst på Aglen, Otterøy. 

   Hugdahl, Helge (NGU-Rapport (87.099), Report, 1987)
   Etter henvendelse fra Landbrukskontoret i Namsos undersøkte NGU i juli 1987 en skjellsandforekomst ved Aglen på Otterøya. Resultatene viser et totaltvolum på 10-15 000 m3 utnyttbar skjellsand.
  • Kartlegging og prøvetaking ved Vestsiden Pukkverk. 

   Neeb, Peer-R. (NGU-Rapport (86.116), Report, 1986)
   Etter henvendelse fra Johan Myrvang A\/S er det foretatt en undersøkelse med prøvetaking og kartlegging nordvest for Vestsiden Pukkverk. Hovedbergartene er kvartsdiorittisk gneis og gneis-granitt. Disse kan anvendes til ...
  • Kartlegging og undersøkelse av gabbroforekomst ved Skutvik med tanke på produksjon. 

   Stokke, John Anders (NGU-Rapport (87.056), Report, 1987)
   Etter henvendelse fra Hamarøy kommune er bergartene i et område ved Skutvik undersøkt med tanke på pukkproduksjon. Det ble tatt prøver for å undersøke bergartenes mekaniske egenskaper og mineralske sammensetning. ...
  • Kystnære store pukkverk i Norge, forprosjekt med Fosen som prøve- område 

   Erichsen, Eyolf; Nissen, August (NGU-Rapport (96.152), Report, 1997)
   Etter initiativ fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune ble komunene på Fosen-halvøya oppfordret til å lokalisere egnede områder for etablerinmg av kystnære store pukkverk. Fire av kommunene fulgte oppfordringen og det videre ...
  • Kystnære store pukkverk, Nordland fylke 

   Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (97.046), Report, 1997)
   I regi av Nordlandsprogrammet er det av NGU tatt initiativ til å lokalisere områder der de naturgitte forutsetningene er tilstede for etablering av kystnære store pukkverk. Arbeidet må sees i lys av det pågående prosjektet ...
  • Kystnære store pukkverk, ressurspotensialet for eksport fra Nordland fylke 

   Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (97.192), Report, 1997)
   I regi av Nordlandsprogrammet er det tatt flere initiativ for å lokalisere områder der de naturgitte forutsetningene er tilstede for etablering av kyst- nære store pukkverk. Undersøkelsene er utført i samarbeid mellom ...
  • Kystnære store pukkverk, sørlige deler av Trøndelagskysten 

   Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (97.067), Report, 1997)
   Etter initiativ fra NGU ble det i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune og komunene Agdenes, Snillfjord og Hemne satt i gang en undersøkelse for å lokalisere mulige områder der de naturgitte forutsetningene er tlstede ...
  • Laboratoriemetoder for testing av byggeråstoffers mekaniske- og fysiske egenskaper 

   Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (2001.019), Report, 2001)
   Rapporten gir en oversikt over hvilke laboratoriemetoder som utføres ved NGU ved undersøkelse av byggeråstoffers mekaniske- og fysiske egenskaper. Hver testmetode er beskrevet kortfattet med angivelse av hva slags ...
  • Oppfølgende pukkundersøkelser i Orkdal. 

   Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (89.060), Report, 1989)
   Etter oppdrag fra Orkla Betongstasjon AS ble det uført oppfølgende pukkundersøkelser i nærheten av Gangåsvatnet i Orkdal.\rBargarten har gode mekaniske egenskaper og er egnet både til veg- og betongformål. Vanskelig topografi ...
  • Oppfølgende pukkundersøkelser i Simsåsen. 

   Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (87.137), Report, 1987)
   Etter oppdrag fra Franzefoss Bruk A\/S ble det foretatt en oppfølgende undersøkelse i Simsåsen mht. vurdering av muligheten for etablering av et stasjonært pukkverk. Området ble geologisk kartlagt, prøvetatt for mekanisk ...
  • Oppfølgende pukkundersøkelser i sørlige deler av Buskerud fylke 

   Holt, Erling; Neeb, Peer R. (NGU-Rapport (93.006), Report, 1993)
   NGU har i forbindelse med utarbeidelse av ressursregnskap og ressursbudsjett for Buskerud Fylkeskommune utført registreringer i 1992 av mulige steder for uttak av pukk i sørlige deler av Buskerud fylke og i Sande kommune ...