• Avsluttende målinger av radioaktivitet fra bil i Nord-Trøndelag. 

   Hysingjord, Jens (NGU-Rapport (85.077), Report, 1985)
   I 1982-1983 ble radioaktivitet målt fra bil langs det igjenstående vegnett i Nord-Trøndelag. Ialt 34 kartblad ble målt ferdig. Det er funnet 275 radioaktive anomalier; 2 meget sterke, 5 sterke, 43 middels og 225 svake ...
  • Bulkanalyse av Th og U i bergartsprøver med LA-ICP-MS. Metodebeskrivelse 

   Flem, Belinda; Skaar, Øyvind; Grimstvedt, Andreas; Slagstad, Trond (NGU-Rapport (2005.031), Report, 2005)
   Bulk analyser av thorium og uran i bergarter nedsmeltet med litiumtetraborat er en metode som kan tilbys på rutinebasis ved NGU-lab i dag, men siden analysene kontaminerer instrumentet kan de bare tilbys i deler av året. ...
  • Kartlegging av thorium, uran og kalium fra helikopter ved Ulefoss, Nome kommune 

   Heincke, Bjørn H.; Smethurst, Mark A.; Rønning, Jan S.; Mogaard, John O. (NGU-Rapport (2007.021), Report, 2007)
   Radiometriske helikoptermålinger er utført ved Ulefoss i Nome kommune. Målingene dekker et område på omtrent 20 kvadratkilometer som omfatter det vulkansk pregede Fensfeltet. Resultatene fra tidligere feltmålinger og ...
  • Konsentrasjoner av radioaktive grunnstoffer (U, Th, Rn) i grunnvann fra fast fjell i Norge 

   Skarphagen, Helge; Røyset, Oddvar; Banks, David; Strand, Terje (NGU-Rapport (93.121), Report, 1993)
   Sammnedrag også på engelsk. 28 grunnvannsprøver fra borehull i fast fjell i tre norske berggrunnsprovinser er analysert for 222-radon, uran og thorium, samt en rekke hoved- og spor- elementer. Medianverdier var på 290 ...
  • Måling av radioaktivitet fra bil i Vestfold og Telemark. 

   Hatling, Harald (NGU-Rapport (85.132), Report, 1986)
   Måling av radioaktivitet fra bil er foretatt på 5 kartblad i M 1:50 000 i det sydlige Oslofelt. Alle kartene er målt ferdig. Det ble funnet 21 anomalier med radioaktivitet over 600 i\/s. De tre anomalier ved Stevolden nær ...
  • Måling av radioaktivitet langs veinettet i Kongsbergområdet. 

   Hysingjord, Jens (NGU-Rapport (85.080), Report, 1986)
   Langs veinettet på kartblad Kongsberg og tilgrensede områder på nabokartblad, er det funnet 293 radioaktive anomalier; 1 meget sterk, 12 sterke, 83 middels og 197 svake anomalier. Av dette antall ligger 48 anomalier i ...
  • Mikrosonde undersøkelser av radioaktiv albittfels fra Biggejavri, Kautokeino. 

   Olerud, Svein (NGU-Rapport (85.159), Report, 1985)
   Biggejavriforekomsten i Kautokeino består av radioaktiv albittfels som ligger i basiske vulkanske bergarter i Kautokeino grønnsteinbelte. 6 prøver av radioaktiv albillfels er undersøkt med mikrosonde på IKU i Trondheim. ...
  • Oppfølging av naturlige strålingsanomalier i Nord-Trøndelag med Fosen. 

   Grønlie, Arne; Staw, Jomar (NGU-Rapport (87.053), Report, 1987)
   Det er ved rekognoserende kartlegging oppdaget et stort antall sterke til meget sterke strålingsanomalier i området rundt indre Trondheimsfjord. Gammastrålingen kommer fra smale radioaktive breksjesoner, og stammer i stor ...
  • Potential of rare earth element and Zr-, Be, U-, Th-, (W-) mineralisations in central and northern Nordland - Part 2 

   Müller, Axel (NGU-Rapport (2011.021), Report, 2011)
   In this report results of the investigation of potential rare earth elements (REE) and Zr-, Be, U-, Th-, (W-) mineralisations in central and northern Nordland are presented. The investigated and sampled mineralisations ...
  • Radioelement and trace element concentrations in some Norwegian bedrock groundwaters - Appendix 

   Banks, David (NGU-Rapport (93.124), Report, 1993)
   28 samples of groundwater from bedrock boreholes in three distinct Norwegian geological provinces have been taken and analysed for content of 222Rn, U and Th, together with a wide variety of minor and major species. Results ...
  • Radiometriske bilmålinger i Jørpeland-Haugesund området 

   Hatling, Harald (NGU-Rapport (1729/1), Report, 1980)
   Det ble målt på i alt 30 kartblad i målestokk 1 : 50 000, hvorav 12 ble ferdigmålt. I alt 10 anomalier med over 600 i\/s ble registrert og er beskrevet særskilt. Anomali 296 anbefales undersøkt nærmere ved radio- metriske ...
  • Radiometriske bilmålinger i området mellom Nordfjord og Sognefjorden. 

   Berge, Frank (NGU-Rapport (84.063), Report, 1984)
   Det ble i alt målt på 25 1:50 000 kartblad i Sogn og Fjordane fylke. Av disse ble 17 ferdigmålt og 8 delvis målt. Generell bakgrunnsaktivitet for gneisene er ca. 100 i\/s. Devonfeltene hadde litt lavere bakgrunnsmålinger ...
  • Radiometriske bilmålinger i Troms 1983. 

   Hatling, Harald (NGU-Rapport (84.062), Report, 1984)
   Radiometriske målinger fra bil foretatt på 17 kartblad i målestokk 1:50 000. Av disse ble 16 ferdigmålt. På 4 lokaliteter ble det registrert høyere radioaktivitet enn 600 i\/s, og disse er nærmere beskrevet. En radioaktiv ...
  • Radiometriske bilmålinger på Fosen. 

   Hatling, Harald (NGU-Rapport (1729/14), Report, 1981)
   Det ble målt på 14 1:50 000 kartblad. Av disse ble 10 ferdigmålt. På 3 lokaliteter ble det registrert høyere radioaktivitet enn 600 i\/s, og disse er nærmere beskrevet. De 3 anomale områdene hører sannsynligvis til samme ...
  • Registrering av hydrotermale soner i Nord-Trøndelag, Kartbladene Leksvik, Frosta, Levanger, Verran og Stiklestad. 

   Staw, Jomar (NGU-Rapport (86.052), Report, 1986)
   I indre Trondheimsfjordområdet forekommer hyppig steiltstående sprekkesoner med en sentral som oftest rødbrun hydrotermal kvarts og\/eller karbonat sprekkefylling. Stedvis er gangen anriket på thorium og av helsemessige ...
  • Thorium i Fensfeltet. 

   Svinndal, Sverre (NGU-Rapport (1162), Report, 1973)