Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial14184 Lodalskåpa
dc.date.accessioned2020-07-15T07:19:31Z
dc.date.available2020-07-15T07:19:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664258
dc.description.abstractNGU utførte i årene 2004-2006 og 2010 georadarmålinger og refraksjonsseismikk i Erdalen i forbindelse med løsmassegeologisk forskning i Stryn kommune i Sogn og Fjordane fylke. Målingene er utført langs det ca. 8 km lange dalpartiet sørøstover fra Oppstrynsvatnet og i tillegg på Fosnes ved Oppstrynsvatnet. Formålet med de geofysiske målingene var å framskaffe informasjon om løsmassetypene, kartlegge variasjoner både horisontalt og vertikalt i løsmassene og påvise fjelloverflatens beliggenhet. Målingene omfatter 8 seismiske profiler med samlet lengde 4062 m og 53 georadarprofiler med samlet lengde 17551 m. I rapporten dokumenteres alle målingene, og det gis en beskrivelse av resultatene med generelle geologiske tolkninger. En syntese av en betydelig del av dataene er tidligere blitt publisert (Hansen m.fl. 2009) og inkluderer 3D visualisering av data og tolkninger i en større geologisk sammenheng.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2016.024)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleGeoradar og refraksjonsseismikk for kvartærgeologiske undersøkelser i Erdalen, Stryn kommune, i årene 2004-2006 og 2010
dc.typeReport
dc.description.localcode65453
dc.source.pagenumber36+kart
dc.relation.project(356400) Geofysiske undersøkelser som supplement til kvartærgeologisk kartlegging


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal