Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Lars
dc.coverage.spatial21294 Fauske
dc.date.accessioned2020-07-15T07:23:52Z
dc.date.available2020-07-15T07:23:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664351
dc.description.abstractKvartærgeologien innenfor kartbladet er i stor grad preget av siste istid, og særlig av isavsmeltningen i slutten av siste istid for rundt 10 000 år siden. De største løsmassemektighetene er konsentrert til det store dalføret, Fauskeeidet, mellom Fauske og Seljeåsen (UTM 235715) i nordøst. Her finner man mektige akkumulasjoner av silt og leire og noen små sorterte sand- og grusavsetninger. En kan imidlertid også finne andre områder med mye løsmasser langs større brerandtrinn, da i form av randmorener (stedvis med høyt innhold av sand og grus, som for eksempel i Finneidfjordmorenen, UTM 184594) og tykke morenedekker. Dette er særlig tydelig i fjellområdene rundt Vassviktindan i nordvest og ved Tverrfjellet i nordøst. Et annet karakteristisk trekk er store områder dekket av tynt forvitringsmateriale i områder der berggrunnen består av glimmerskifer og marmor. Stedvis kan et slikt forvitringsdekke være opptil 2 m mektig.Områdene med marine leirer, som opprinnelig var store sletter, er etter lang tids erosjon blitt kupert og oppskåret. Terrenget er i dag preget av skredkanter og erosjonskanter fra elver, bekkedaler og raviner. I Fauskeområdet er dette særlig markert i dalen langs Fauskeeidet nordøst for byområdet og ved indre og ytre Klungset nordvest for Fauske sentrum. Her har elve- og bekkeerosjon vært den viktigste utløsende årsaken for tidligere leirskred ved at høye skråninger har blitt undergravd og rast ut. I noen soner er den gamle fjordbunnsleira omdannet til kvikkleire som er ustabil og kan være meget rasfarlig.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2014.058)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectKVIKKLEIRE
dc.subjectISTID
dc.subjectEROSJON
dc.subjectFORVITRING
dc.titleBeskrivelse til kvartærgeologisk kartblad Fauske 2129 IV - M 1:50 000
dc.typeMap
dc.description.localcode62700
dc.source.pagenumber18+kart
dc.relation.project(325600) Regional kvartærgeologisk kartlegging i Norge


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal