Show simple item record

dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.contributor.authorGanerød, Guri V.
dc.contributor.authorRønning, Jan S.
dc.coverage.spatial11151 Bergen
dc.date.accessioned2020-07-15T07:40:36Z
dc.date.available2020-07-15T07:40:36Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664620
dc.description.abstractI samarbeid med Statens vegvesen har NGU utført geofysisk kartlegging med 2D resistivitet langs tunnelløpet Sandeide-Liavatnet, Ringveg Vest, Bergen. Det er totalt samlet inn 3,5 km resistivitetsdata, som så er prosessert og tolket. Det er tatt hensyn til eksisterende geologiske data fra kartlegging i tolkningen av de geofysiske dataene. Hensikten med dette var å påvise og karakterisere svakhetssoner forut for tunneldrivingen. NGU vil poengtere at karakterisering av svakhetssoner ved hjelp av resistivitetsdata er en ny teknologi, og at dette prosjektet er et ledd i å bygge opp kompetanse på tolking av denne type data. \rSoner som er tolket til å være sprekkesoner eller forkastninger er lagt inn i resistivitetsplottene, og plasseringen av sonene er i tillegg angitt i tabellform med koordinat langs resistivitetsprofil og UTM-koordinater. Her er også tolket fall og fallretning angitt. Hensikten er at med å koordinatfeste sonene på overflaten og angi fall viI det være mulig å projisere sonen ned i tunnelnivå. Sonene er angitt med koordinater med +\/-5 m nøyaktighet på overflaten.\rMetoden indikerer flere soner i berggrunnen enn det som er mulig å kartlegge på overflaten og vi kan angi bredde, fall og \"kvalitet\" pa sonene. 2D resistivitetsprofil har en begrenset rekkevidde i dypet til ca 120 m dyp. Oppløsningen avtar mot dypet, og resistivitetsdata dypere enn ca. 80 meter er erfaringsmessig lite pålitelig. At sonene blir bredere i dypet er en kunstig effekt av inversjonsprosessen, og ikke en reell utvikling av sonen. Det er mer sannsynlig at sonene blir smalere i dypet pga økt omslutningstrykk. Generelt er det bra kvalitet på dataene fra 2D resistivitetsmålingene. Alle soner som er kartlagt på forhånd gir utslag i resistivitetsprofilet, samt at det er påvist flere soner enn det som tidligere er kartlagt.\rDet er også samlet inn IP data (Indusert Polarisasjon). Høy IP indikerer mineraliseringer (sulfider, grafitt og o.l.) som kan gi tilsvarende anomalier som vannfylte sprekkesoner med eller uten leire. Dette er det tatt hensyn til i tolkningen presentert i denne fagrapporten. Målingene viser at området har ingen eller veldig lavt IP utslag, som betyr at berggrunnen ikke inneholder sulfider eller andre ledende mineraler.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2009.077)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectTUNNEL
dc.subjectTOLKNING
dc.subjectSPREKKESONE
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.titleGeologiske og geofysiske undersøkelser for tunnelstrekningen Sandeide-Liavatnet, Ringveg Vest, Bergen
dc.typeReport
dc.description.localcode55807
dc.source.pagenumber23 s. + ka
dc.relation.project(329500) ForForUT, Forbedrede Forundersøkelser UTbygning


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal