Show simple item record

dc.contributor.authorSolberg, Inger-Lise
dc.contributor.authorEilertsen, Raymond
dc.contributor.authorSveian, Harald
dc.contributor.authorHansen, Louise
dc.date.accessioned2020-07-15T07:41:35Z
dc.date.available2020-07-15T07:41:35Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664656
dc.description.abstractRapporten gir en fylkesvis oversikt over eksisterende kvartærgeologiske kart i områder hvor kvikkleire kan forekomme. Kartleggingen er i hovedsak utført av NGU. Det er også angitt kartblad hvor det er foretatt en kvikkleirefaresonevurdering av NGI. Kartene produseres i ulike målestokker, bl.a. 1: 250 000, 1:50 000 og 1:20 000. Kun kart i målestokk 1:50 000 eller bedre anses som formålstjenlige i kvikkleirekartleggingen. Kartene krever noe geologisk kunnskap for å kunne leses og forstås på riktig vis.\rDe fleste fylker i Norge har løsmassekart i fylkeskart-målestokk (som regel M 1:250 000). Når det gjelder kart for områder under marin grense (MG) i målestokk 1:50 000 (N50), er det noe eller god dekning i alle fylkene, med unntak av Hordaland og Vest-Agder. I sistnevnte fylke er to kartblad under arbeid. To fylker er fullt dekket av N50-kartblad, nemlig Vestfold og Oslo, og for flere av Østlands-fylkene mangler relativt få kartblad for at de er fullt dekket under MG. I Troms mangler en del N50-kartblad kvartærgeologisk kartlegging, men her har det i stedet vært utført mye detaljkartlegging (M 1:10 000-1:20 000). Det skal også nevnes at det under tidlig kvartærgeologisk kartlegging ble fokusert relativt lite på leirskredproblemstillinger, f.eks. at det ikke er systematisk registrert skredgroper o.l. på eldre kart.\rNår det gjelder faresonekartlegging for potensielle kvikkleireskred (NGI) er Østlandet og Trøndelag nokså godt dekket, noe mindre i Troms og Nordland. Det er ikke utført slike utredninger i fylkene Finnmark, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder. Det finnes noen områder som ikke har publiserte løsmassekart, men hvor det er utført faresonevurdering på basis av manuskart fra NGU. Dette gjelder N50-kartbladene Sørfold (Nordland), Flornes, Holden, Jøssund, Snåsavatnet og Overhalla (Nord\/Sør-Trøndelag).\rHensikten med rapporten er å være en hjelp til videre prioritering for kvartærgeologisk kartlegging i områder under MG, samt for videre kvikkleirekartlegging.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2010.055)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVIKKLEIRE
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectSKRED
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleStatus for geologisk kartlegging av løsmasseri områder hvor kvikkleire kan forekommet
dc.typeReport
dc.description.localcode57003
dc.source.pagenumber12 s. + ve
dc.relation.project(300700) Leirskredskartlegging


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal