Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGaut, Sylvi
dc.coverage.spatial13151 Ullensvang
dc.date.accessioned2020-07-15T07:43:04Z
dc.date.available2020-07-15T07:43:04Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664713
dc.description.abstractNoregs geologiske undersøking (NGU) blei i april 2008 førespurt av Nesstrond vassverk om å foreta ei hydrogeologisk utgreiing i forbindelse med søknad om godkjenning av vassverket. Vassverket tek vatn frå to oppkome, og formålet med undersøkinga er å vurdere om vassverket oppfyll kravet om to hygieniske barrierar i samsvar med Drikkevassforskrifta.\rSynfaring blei utført 3. juli 2008.\rTemperaturmålingar og vassprøvar er teke i perioden 3. juli 2008 til 18. august 2009.\rDen mikrobiologiske vasskvaliteten har ut i frå analyseresultata frå uttekne vassprøver vore god gjennom fleire år. Temperaturmålingar av grunnvatnet ved hjelp av automatiske temperaturloggarar, har samstundes vist stabil vasstemperatur gjennom året. Dette tyder på at grunnvatnet i hovudsak har lang opphaldstid i grunnen. Likevel tyder enkeltmålingar på at oppkoma kan påverkast av smeltevatn med kortare opphaldstid i grunnen. Det konkluderast likevel med at vassverket bør tilfredstilie kravet om to hygieniske barrierar under føresetnad av at dei foretar ein klausulering rundt oppkoma som hindrar framtidig forureining av infiltrasjonsområdet. Det er utarbeidet et forslag til klausuleringssoner rundt kjeldene som vist i kartvedlegg 3.
dc.language.isonno
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2009.045)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectVANNFORSYNING
dc.subjectVANNVERK
dc.titleHydrogeologisk utgreiing, Nesstrond vassverk
dc.typeReport
dc.description.localcode55263
dc.source.pagenumber22 s.
dc.relation.project(271200) Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal