Show simple item record

dc.contributor.authorDagestad, Atle
dc.coverage.spatial19284 Meløy
dc.date.accessioned2020-07-15T07:46:11Z
dc.date.available2020-07-15T07:46:11Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664795
dc.description.abstractNGU har på forespørsel fra Mevik vannverk gjennomført en hydrogeologisk undersøkelse av vannverkets grunnvannskilde. Kilden er en naturlig fritt strømmende grunnvannskilde i løsmasser, med et fokusert utstrømningspunkt. Kilden har sitt tilstrømningsområde i dalsiden opp mot fjellet Breitinden i et uberørt område med ubetydelig menneskelig aktivitet. Månedlige uttak av vannprøver til kjemiske og bakeriologiske analyser fra 2004 og fram til i dag har vist stabil god vannkvalitet i kilden, men det har forekommet tre episoder hvor det er registrert innehold av fekale indikatorbakterier. Det er antatt at dette skyldes innlekkasje av forurenset overflatevann.\rDet er utført temperaturmålinger av grunnvannet i kilden fra juli 2006 til april 2007 som viser moderat temperaturendring, uten større korttidsvariasjoner, over året. Det kan også ses en forsinkelse i endringer i grunnvannstemperaturen i forhold til lufttemperaturen som indikerer at mesteparten av grunnvannet i kilden har en betydelig oppholdstid i grunnen. På bakgrunn av disse temperaturmålingene, geologiske og områdehygieniske vurderinger, samt resultater fra vannanalysene, anses infiltrasjonsområdet til kilden som godt sikret mot forurensninger. Selve inntaksordningen i kildeframspringet er ikke godt nok siket mot periodevis inntrenging av forurenset overflatevann. For å bedre vannkvaliteten i vannverket anbefales det derfor å anlegge avskjærende grøfter oppstrøms kilden for å lede bort overflatevann samt å sikre at overflatevann ikke tilføres under overføring til oppsamlingstank.\rDet er foreslått etablert to beskyttelsessoner rundt kildeområdet for å sikre området mot uønsket aktivitet i framtiden. Restriksjoner på aktivitet i nedslagsfeltet er, sammen med de geologiske forholdene i kildeområdet, ansett å utgjøre to hygieniske barrierer og det vil derfor ikke være påkrevd med ytterligere hygieniske barrierer i form av vannbehandling. Dette forutsetter imidlertid at forestående sikringsarbeider i kildeområdet lykkes med å hindre innlekkasje av overflatevann. Dersom gjennomførte tiltak ikke oppnår ønsket effekt må vannet behandles for å gi en tilstrekkelig sikkerhet i vannforsyningen. UV-behandling vil, på grunn av kildevannets lave fargetall og turbiditet, være en meget velegnet metode for å sikre god hygienisk kvalitet på drikkevannet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2007.036)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSKILDE
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectVANNVERK LITE
dc.titleHydrogeologiske undersøkelser ved Mevik vannverk, Gildeskål kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode53087
dc.source.pagenumber6 + vedleg
dc.relation.project(271200) Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal