Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJartun, Morten
dc.contributor.authorVolden, Tore
dc.coverage.spatialØYGARDEN
dc.coverage.spatialBERGEN
dc.date.accessioned2020-07-15T07:47:02Z
dc.date.available2020-07-15T07:47:02Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664825
dc.description.abstractNGU gjennomførte i to perioder høsten 2005 og 2006 en innsamling av nedbørsprøver i og utenfor Bergen for å undersøke tilførselen av PCB til området via nedbør. Det er tidligere påvist høye konsentrasjoner av PCB i bl.a. marine sedimenter, byjord og sandfangsmaterialer i Bergen by, og NGU gjennomfører en rekke undersøkelser for å finne mulige kilder til PCB. Denne undersøkelsen fokuserer på våtdeposisjon av PCB7 ut fra målte konsentrasjoner i nedbør. Konsentrasjonene som ble funnet lå i 13 av 14 lokaliteter langt under hva som regnes som bakgrunnsnivå i Norge (NILU: 0,207 ng\/L), med en mediankonsentrasjon av PCB7 på 0,0478 ng\/L. Den høyeste konsentrasjonen ble funnet ved Stend (Fana), på 1,079 ng\/L. En mulig forklaring til hvorfor konsentrasjonene er så lave sammenlignet med NILUs målte bakgrunnsverdier (årsgjennomsnitt 0,207 ng\/L fra Birkenes) kan være at nedbørsintensiteten i måleperiodene var svært høy, noe som vil fortynne bidraget fra lokale kilder via støv\/tørrdeposisjon. Basert på gjennomsnittlig nedbørsmengde i Bergen sentrum (2250 mm\/år) og mediankonsentrasjonen til PCB7 i nedbørsprøvene, ble total våtdeposisjon beregnet til 21 g pr år innenfor prøvetakingsområdet på 200 km2, tilsvarende 0,11 \u00B5gm-2år-1.\rI forbindelse med målingene av PCB i nedbør, ble det foretatt målinger av PCB-utslipp i renset røykgass fra forbrenningsanlegget til BIR i Rådalen. Konsentrasjonene i røykgassen ligger opp til flere hundre ganger over NILUs målte bakgrunnsverdier for luft, men vi anbefaler å undersøke PCB-utslippene fra forbrenningsanlegg generelt nærmere for å få en bedre oversikt over akkurat dette temaet. Ut fra konsentrasjonene vil forbrenningsanlegget i Rådalen bidra med et utslipp på ca. 3 g PCB7 pr. år til luft.\rUt fra de målte konsentrasjonene av PCB7 i nedbør, er det lite trolig at dette er en vesentlig kilde til PCB-problematikken i Bergen, f.eks. knyttet til forurensede marine sedimenter eller byjord. Det er heller ikke noe som skulle tilsi at tilførsel av PCB7 via nedbør gir et vesentlig forurensningsbidrag, f.eks. til drikkevannskilder som Svartediket i Bergen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2007.074)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.titlePCB i nedbør i Bergensområdet
dc.typeReport
dc.description.localcode53741
dc.source.pagenumber26 s.
dc.relation.project(307300) Urban risk. Doktorgradsprosjekt for Morten Jartun


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal