Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, H. K. B.
dc.contributor.authorDe Beer, H.
dc.date.accessioned2020-07-15T07:50:14Z
dc.date.available2020-07-15T07:50:14Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664942
dc.description.abstractDet er gjennomført en miljøteknisk undersøkelse av Tromsdalsfyllingen av overflateprøver fra dekkmassene (0-2 cm), prøver av avfallsmassene og av de naturlige løsmasser under fyllingen, totalt 60 prøver. I alle prøvene er innholdet av arsen, bly, kadmium, krom, kvikksølv, nikkel og sink bestemt. 40 av prøvene er analysert for innhold av PAH16 og PCB7, mens 20 av de 60 prøvene er analysert for BTEX og THC. Det ble etablert 5 overvåkingsbrønner på Tromsdalsfyllingen vest for Tromsdalen kirkegård, og det ble tatt grunnvannsprøver fra peilebrønnene, som er etablert for å vurdere grunnvannsstrømningen og vannkjemien omfattende fysikalske parametre, i tillegg til analyser av arsen, metaller og organiske forbindelser. Det er målt for innhold og sammensetning av deponigass i de fleste av de 20 borehullene.\r\rDekkmassene på Tromsdalsfyllingen er sterkt forurenset med arsen og metaller i overflaten i området øst for Tromsdalen kirkegård. Småbåthavnen med slipp er en sannsynlig kilde for tilførsel av forurensing til overflaten av dekkmassene. Avfallsmassene er forurenset med organiske forbindelser omfattende polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), benso(a)pyren (B(a)P) og polyklorerte bifenyler (PCB), spesielt i området vest for Tromsdalen kirkegård. I alt har 80% av avfallsmassene nivåer, som er minimum 4 X SFTs normverdier for mest følsom arealbruk for en eller flere av de undersøkte stoffene.\r\rGrunnvannsprøvene fra 5 brønner viser at SFTs terskelverdier overskrides for As, Zn, Ni, BTEX, PCB7, PAH16 og Hg i en eller flere av de 5 vannprøvene. Det er diffus utlekking fra Tromsdalfyllingen til Tromsøysundet.\r\rDet er påvist aktiv dannelse av deponigass i deler av deponiet. Et større område på ca. 6000 m2 vest for kirkegården har aktiv dannelse av deponigass. Det er påvist deponigassdannelse på et mindre areal i området øst for kirkegården.\r\rDagens arealbruk med idrettsplass og turområde i området vest for kirkegården er ikke problematisk i forhold til forurensningssituasjonen.\r\rDe høye arsenkonsentrasjonene i overflaten på østsiden kan utgjøre en helsemessig risiko. Det er stor risiko for transport av forurensning fra deponiet til sjøen. Deponigassen utgjør en potensiell risiko i forhold til nærliggende bygg på østsiden. Det kan ikke utelukkes at deponigass kan trenge inn i disse byggene og dermed forårsake helseskader, enten ved eksplosjon eller forringelse av inneklimaet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2005.069)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectFORURENSNING
dc.titleMiljøteknisk grunnundersøkelse av Tromsdalens avfallsdeponi, Tromsø
dc.typeReport
dc.description.localcode52574
dc.source.pagenumber179 s.
dc.relation.project(310301) Tromsdalfylling grunnundersøkelse


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal