Show simple item record

dc.contributor.authorLynum, Rolf
dc.contributor.authorIhlen, Peter M.
dc.contributor.authorHenderson, Iain
dc.contributor.authorLarsen, Rune B.
dc.coverage.spatialFROLAND
dc.coverage.spatialBIRKENES
dc.coverage.spatial15122 Mykland
dc.coverage.spatial16123 Nelaug
dc.date.accessioned2020-07-15T07:53:51Z
dc.date.available2020-07-15T07:53:51Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665070
dc.description.abstractRapporten gir en oversikt over resultatene av pegmatittundersøkelser i Frolandsområdet i 2001 med målsetning å påvise forekomster av super-ren kvarts i kombinasjon med gode kvaliteter av kalifeltspat og natronfeltspat.\rHovedtyngden av pegmatittene i området er dannet for intrusjonene av Holtebugranitten og Herefossgranitten. Sistnevnte representerer det yngste granittmassivet i området. De største og viktigste pegmatittene ble dannet før den siste regionale deformasjonsfasen var avsluttet. Dette betyr at mange av pegmatittkroppene er foldet og gjennomsatt av skjærsoner og forkastninger. Den største tettheten av pegmatitter finnes innenfor et 18 km langt og 4,5 km bredt område hvor berggrunnen domineres av NNØ-SSV- strykende båndgneiser, som i øst er begrenset av kvartsitter med bare enkelte små pegmatitter og i vest av Kristiansand-Porsgrunn forkastningen. Vest for denne tektoniske sonen mot Evje-Iveland fører gneisene et stort antall av små pegmatittganger. Pegmatittene i Frolandsområdet har generelt en granittisk sammensetning og kan på grunnlag av mengdeforholdet mellom kvarts, K-feltspat og plagioklas, samt mineralsonering og kornstørrelse i grunnmassen inndeles i 5 undertyper, henholdsvis granittisk pegmatitt (GrP), sonert granittisk pegmatitt (SoP), og K-rik granittisk pegmatitt (KP), Na-rik granittisk pegmatitt (NaP) og pegmatittisk granitt (PGr).\rDet har blitt innsamlet total 272 prøver for analyse fra 98 forskjellige lokaliteter i 64 separate pegmatittkropper i Frolandsområdet. Det er analysert 95 prøver av kvarts (LA-ICP-MS), 93 av K-feltspat (XRF) og 79 av plagioklas (XRF). Prøvene er innsamlet med hammer og meisel samt med liten bærbar kjernebormaskin. Analyseresultatene viser at pegmatittkvartsen generelt har et lavt til meget lavt innhold av sporelementer. Kvartsen onneholder med unntak av noen få ekstremverdier for A1 og K, mindre enn 3 ppm Li, 0,3 ppm Be, 2 ppm B, 10 ppm Na, 97 ppm A1, 4 ppm Ge, 0,8 ppm Rb, 0,3 ppm Sr, 0,5 ppm Pb, 6 ppm Mg, 62 ppm P, 20 ppm Ti, 11 ppm Fe, 31 ppm K og 3 ppm Mn. Spesielt A1 og til dels P viser relativt stor spredning i analyseverdiene i motsetning til f.eks. Li og Ti. Variasjonsbredden av de ulike sporelementer i kvartsen er av primær karakter og knyttet til utviklingen av pegmatittmagmaene. Det synes ikke å være noen signifikante forskjeller i sporelementinnholdet i kvarts mellom de ulike pegmatitt-typene. Men B, A1, P og Ti er spesielt lave i de pegmatittiske granittene i den nordlige del av området og i pegmatitter som ligger langs Kristiansand-Porsgrunn forkastningen i den vestlige del av området. Sammensetningen av pegmatittisk felspat varierer relativt lite. K-feltspaten fører normalt mellom 13% til 14% K2O, mens plagioklasen er relativt høy i CaO, dvs. hovedtyngden av prøvene faller mellom 2,5 og 4,5% CaO.\rDe beste mulightene for å påvise forekomster med super-ren kvarts i kombinasjon med gode kvaliteter av kalifeltspat og natronfeltspat er i den nordlige del av området hvor videre oppfølgning anbefales med fokus på grovkornete pegmatittiske granitter og granittiske pegmatitter som opptrer mellom Våtåsen i sør og Nelaug i nord. Noe mer prøvetakning bør også utføres i pegmatittene i den vestlige del av området hvor det finnes muligheter for hydrotermal omvandling av pegmatittkvartsen med assosiert senkning av sporelementnivået i denne.\rRekognoserende prøvetaking anbefales utført i pegmatittområdene øst og sørøst for Frolandsområdet mot Blakstad. Dessuten bør utvalgte pegmatittkropper i Søndeled- og Kragerø-området samt i søndre delen av Iveland-området testes for potensiell opptreden av toppkvaliteter av feltspat og kvarts i kombinasjon.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.009)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.subjectFELTSPAT
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectKVARTS
dc.subjectMINERALOGI
dc.subjectPEGMATITT
dc.titlePotensielle ressurser av kvarts- og feltspatråstoffer på Sørlandet, II: Resultater av undersøkelsene i Frolandsområdet i 2001
dc.typeReport
dc.description.localcode50385
dc.source.pagenumber29


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal