Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNordgulen, Øystein
dc.contributor.authorDehls, John
dc.coverage.spatial19144 Oslo
dc.coverage.spatial18152 Oppkuven
dc.coverage.spatial18141 Asker
dc.coverage.spatialOSLO
dc.coverage.spatialVIKEN
dc.coverage.spatial19153 Nannestad
dc.date.accessioned2020-07-15T07:54:23Z
dc.date.available2020-07-15T07:54:23Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665093
dc.description.abstractI delprosjekt A (Forundersøkelser) av FoU-prosjektet \"Miljø- ogsamfunnstjenelige tunneler\" (2001-2003) er det lagt vekt på forbedreforundersøkelsene gjennom å utvikle nye teknikker eller ta i bruk kjenteteknikker på en ny måte. Denne rapporten beskriver hvordan detaljerte digitalehøydedata fra Oslo kommune kan brukes til å kartlegge lineamenter som kanrepresentere sprekkesoner eller forkastniger i fjell.Eter avtale med Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten fikk FoU-prosjektetstilt til rådighet et digitalt datasett som dekker hele kommunen. Dette blebrukt til å framstille en høydemodell som grunnlag for tolkning av lineamneteri prekambriske bergarter i Østmarka, kambrosiluriske bergarter i Oslo ogpermiske bergarter i Nordmarka.Tolkningen gir et godt bilde av både viktige, regionale sprekkesoner ogforkastninger og mindre sprekker med lokal utbredelse. En analyse avlineamentenes orientering gir en fordeling som samsvarer med det som er vanligi Oslofeltet. Noen lineamentspopulasjoner forekommer over hele området, mensandre populasjoner har mer lokal utbredelse avhengig av berggrunnen.Tolkningen indikerer at det innen det sterkt overdekkede kambrosilurområdet iOslo finnes flere viktige N-S-orienterte forkastninger eller sprekkesoner.Digitale høydedata gir et viktig supplement til andre typer data og kan brukesdirekte sammen med andre digitale datasett (flybilder, satelittbilder,geofysiske fly-og helikoptermålinger). Sammenlignet med andre typer data girbruk av detaljerte, digitalke terrengmodeller en rekke fordeler. Det er lettereå få fram et ensartet datasett, særlig i tettbygde strøk, i områder med myeinfrastruktur ( der flymålinger kan ha begrenset verdi), eller i områder medtett vegetasjon der vanlige flybilder gir svært lite informasjon. Det er videremulig å bruke ulike analyser av datasettet for å fremheve (eller dempe ned)topografiske trekk, blant annet ved skyggelegging, helningsanalyse ogfremstilling av 3D-modeller. En annen fordel er at det ved bruk av sammedatasett til en viss grad er mulig å gjennomføre tolkninger på ulikedetaljeringsnivå. I sammenheng med utbygging vil denne typen data kunne gi eneffektivisering av forundersøkelsene ved at mye informasjon om berggrunnen blirtilgjengelig på et tidligere stadium i planleggingen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.013)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORKASTNING
dc.subjectSPREKKESONE
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.titleBruk av digitale høydedata i strukturgeologisk analyse : Eksempel fra Oslo kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode50370
dc.source.pagenumber10


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal