Show simple item record

dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.date.accessioned2020-07-15T07:55:45Z
dc.date.available2020-07-15T07:55:45Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665133
dc.description.abstractFormålet med delprosjekt A: Forundersøkelser av \"Miljø- og samfunnstjenlige tunneler\" var å vurdere om nyere ikke utnyttede teknikker kunne forbedre forundersøkelsene både kvalitets- og kostnadsmessig, samt å vurdere tradisjonelle metoder utført på ulike anlegg. En håpet med dette å kunne oppnå reduserte kostnader ved tunneldriften, større sikkerhet ved gjennomføringen av tunnelprosjekter, større sikkerhet mot miljøskader og sikrere tids- og kostnadsoverslag. Analyse av satelittbilder viser at digital strukturanalyse gir et godt bilde av den regionale tektonikken i et område. Mer detaljert informasjon om forkastninger og sprekkesoner kan ekstraheres fra digitale høydedata. Geofysiske data målt fra fly eller helikopter vil kunne gi viktige bidrag i en tidlig fase av forundersøkelser for anlegg i fjell. Metodene som benyttes, gir viktig informasjon om berggrunnsgeologien, og i tillegg kan lineamenter forårsaket av forkastninger og sprekkesoner tolkes frem. Det foreligger nye digitale data for de sentrale delene av Østlandet, men mer sparsomt i landet forøvrig. Seismisk modellering har vist at tolkningene kan være beheftet med større usikkerheter enn det brukerne har vært klar over. Uttestingen av 2D resisitivitetsmålinger har vist at metoden effektivt kan påvise svakhetssoner i fjell dersom resisitiviteten i berggrunnen i utgangspunktet er over 5000 ohmm. Under gitte geologiske betingelser indikeres også en evne til å karakterisere sonene. Metoden har vist seg å være relativt følsom, og har påvist flere soner enn f.eks. VLF. I alle områder unntatt ved Jong-Asker, hvor resistiviteten generelt er lavere enn 5000 ohmm, har resistivitetsdata gitt like klar informasjon om svakhetssoner i overflaten av berggrunnen som refraksjonsseismikk. Metoden kan i motsetning til refraksjonsseismikk, til en viss grad følge sonene mot dypet, men dersom det er tynne soner, kan disse gå dypere
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.077)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectTUNNEL
dc.subjectHELIKOPTERMÅLING
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectBORHULLSLOGGING
dc.title"Miljø- og samfunnstjenlige runneler". Sluttrapport delprosjekt A, Forundersøkelser.
dc.typeReport
dc.description.localcode50574
dc.source.pagenumber65


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal