Show simple item record

dc.contributor.authorNordgulen, Øystein
dc.contributor.authorBraathen, Alvar
dc.contributor.authorRønning, Jan S.
dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.coverage.spatial18151 Gran
dc.coverage.spatial19154 Hurdal
dc.date.accessioned2020-07-15T07:56:05Z
dc.date.available2020-07-15T07:56:05Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665141
dc.description.abstractI forbindelse med prosjektet \"Miljø- og samfunnstjenlige tunneler\" har NGUgjort geologiske og geofysiske undersøkelser langs deler av tunneltraseen vedGrualia i Lunner kommune. Hensikten med de geologiske undersøkelsene var åkartlegge og undersøke svakhetssoner i berggrunnen. Med de geofysiskeundersøkelsene ville en prøve ut teknikker som har vært lite benyttet iforundersøkelser for tunneldrift. Benyttede metoder har vært optisk inspeksjoni borehull, måling av temperatur og ledningsevnei vannet og måling av naturliggammastråling i borehullene. Det er også målt resistivitet i borehullene ogforetatt testpumping med strømningsmåling for å beregne brønnenesvanngiverevne. Alle disse metodene kan si noe om fjellets beskafenhet(oppsprekking, vanninnslag). Tidligere har NGU gjort 2D resistivitetsmålingerpå bakken langs tunneltraseen for å kartlegge svakhetssoner.Resultatene fra målinger i 6 brønner viser store variasjoner i fjellkvaliteten.Brønnene er boret mot indikerte svakhetssoner. Åpne vannførende sprekker ogpartier med sterk oppsprukket fjell er påvist i eller like i nærheten avtunneltraseen. Svakhetssonen mellom hornfells og syenitt vest for Langvatnet ersterkt oppsprukket, har stor vanngiverevne, og det er påvist ustabile masser.Lenger øst er det i syenitten påvist flewre åpne, vannførende sprekker. Lengerøst i traseen er det påvist oppsprukket og ustabilt fjell. Flere av hullene erblokkert av ras, noe som bekrefter den dårlige fjellkvaliteten. I de nevnteområdene må en forvente problemer under drivingen med hensyn til vanninnslag ogstabilitet.Metodisk har borehullsundersøkelsene vist seg og ha stor verdi for oppfølgingav 2D resistivitetsmålinger på bakken. Indikerte svakhetssoner ved 2D er blittbekreftet og karakterisert. Utprøving av de geofysiske teknikkene har så langtvist lovende resultater. 2D resistivitetsmålinger på bakken med oppfølgendeboring, borehullslogging, pumping og strømningsmåling vil smmen gi en godkarakterisering av undergrunnen der fjellanlegg planlegges. Med et godtgeologisk grunnlag (strukturkartlegging) vil de nevnte teknikker kunne bidramed verdifulle opplysninger om hva en kan forvente seg foran stuffen medtunneldriving
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.117)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSISK METODE
dc.subjectLEDNINGSEVNE
dc.subjectTEMPERATURMÅLING
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.subjectRADIOAKTIVITET
dc.titleTunnelprosjektet. Borehullslogging og strukturgeologiske studier Grualia, Lunner kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49911
dc.source.pagenumber70


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal