Show simple item record

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.contributor.authorGellein, Jomar
dc.coverage.spatial16194 Kvikneskogen
dc.date.accessioned2020-07-15T07:56:08Z
dc.date.available2020-07-15T07:56:08Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665142
dc.description.abstractI forbindelse med detaljkartlegging av Bubakk klebersteinsforekomst er det utført geofysiske bakkemålinger i form av georadarmålinger og magnetiske målinger over forekomstens utgående og dens umiddelbare nærhet. I tillegg er det foretatt georadarmålinger over en skrottipp dør for forekomsten. Det er også utført laboratoriemålinger av magnetisk susceptibilitet på 42 bergartsprøver fra området. Hensikten med georadarmålingene var å finne tykkelsen av løsmasseoverdekningen og om mulig å skille mellom deponert materiale og den naturlige løsmasseavsetningen. I store deler av det undersøkte området har det vært mulig å detektere fjelloverflata, men georadarbølgendes dybderekkevidde er bergrenset i partier med relativt stor mektighet av deponert materiale. dette skyldes trolig finstoffdominerte masser med relativ høy elektrisk ledningsevne som demper energien i georadarbølgene. Tykkelsen av deponerte masser i sør antas å ligge på maks ca. 3 meter. Mengden av deponert materiale her er beregnet til ca. 6000m3. Deponert materiale vest for klebersteinsberget ser ut til å bestå av to horisontale lag. Det underste laget består trolig av finstoff-dominerte masser. maksimum dyp til fjell tolkes til å være ca. 5 meter. Grensen mot fast fjell (under finstofflaget) er vanskelig å detektere med sikkerhet. Dyp og sammensetning av det underste finstofflaget er derfor noe usikker og må eventuelt verifiseres med boring. Dypet til fast fjell under myrområdet like nordvest for krana er tolket til ca. 4 meter, mens under sletta hvor krana står antas en løsmassetykkelse på miniumun 2 meter og maksimum 3-4 meter. De magnetiske totalfeltsmålingene hadde som oppgave og kartlegge forekomstens horisontale utbredelse under overdekket. Klebersteinen i den blottede forekomsten ga ingen signifikante magnetiske anomalier. En moderat anomali sentralt i forekomstens utgående samsvarer med et parti serpentini
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.109)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPETROFYSIKK
dc.subjectBYGNINGS-STEIN
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectKLEBERSTEIN
dc.subjectGEORADAR
dc.titleGeofysiske målinger i forbindelse med undersøkelse av Bubakk klebersteinsforekomst, Tynset kommune, Hedmark
dc.typeReport
dc.description.localcode49915
dc.source.pagenumber32


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal