Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial17204 Ålen
dc.coverage.spatial17201 Stugusjø
dc.coverage.spatial16202 Dalsbygda
dc.coverage.spatial16201 Haltdalen
dc.date.accessioned2020-07-15T07:57:36Z
dc.date.available2020-07-15T07:57:36Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665193
dc.description.abstractI et treårig samarbeidsprosjekt mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune foretar NGU en kommunevis oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. Samtidig vurderes de enkelte forekomstene etter hvor viktige de er som framtidige ressurser for byggetekniske formål. Dette for å gi planleggerne bedre grunnlag for å forvalte disse ressursene for framtida. I Holtålen kommune er det liten aktivitet i de uttakene som finnes. Av i alt 20 massetak er det drift bare i ett grustak og ett pukkverk, mens fem grustak sporadisk blir benyttet. de øvrige er nedlagt. De to forekomstene hvor det skjer uttak er vurdert som meget viktige også i en framtidig forsyning av denne typen byggeråstoff i kommunen, og bør gjennom kommuneplanens arealdel sikres som område for råstoffutvinning. Syv forekomster er vurdert som viktige, mens de øvrige anses lite viktige i dagens situasjon. Av et totalt volum på ca 18 mill.m3 er på grunn av kvalitet, forekomstenes beliggenhet og andre interesser knyttet til arealene bare 8 mill.m3 vurdert å være utnyttbart til veg- og betongformål. Best kvalitet til vegformål har 502 Reitan steinbrudd med egenskaper som tilfredsstiller dagens krav for bruk til faste dekker på veger med en gjennomsnittelig årsdøgntrafikk på 3000-5000 kjøretøyer. Ved foredling gjennom knusing og sikting kan massene fra en del av løsmasseforekomstene brukes på mindre trafikkerte veger.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.055)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSAND
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUS
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectPUKK
dc.titleOppdatering av Grus- og Pukkdatabasen i Holtålen kommune med klassifisering av forekomstenes betydning som ressurs
dc.typeReport
dc.description.localcode50020
dc.source.pagenumber44


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal