Show simple item record

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial22363 Bekkarfjord
dc.coverage.spatial21362 Lebesby
dc.date.accessioned2020-07-15T07:59:51Z
dc.date.available2020-07-15T07:59:51Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665270
dc.description.abstractI forbindelse med planer om etablering av et fiskeslakteri ved Skjånes. 3 km sørvest for Lebesby sentrum, ble det den 15.mai gjennomført en hydrogeologisk befaring. Under befaringen ble mulige lokaliteter for reservevannkilde for Lebesby sentrum også besiktiget. Bergarten i Skjånesområdet er en bløt, flattliggende, fyllitisk skifer. Denne type bløte skifre regnes som meget dårlige vanngivere og en borebrønn kan i heldigste fall antas å gi vannmengder opp mot 0.5 m3\/t Ved gjennomboring av større sprekkesoner kan større vannmengder oppnås, men det er ikke observert synlige tegn til slike sprekkesoner i det aktuelle området. Mulighetene for å dekke den etterspurte vannmengde for fiskeslakteriet (4-24 m3\/time) ved hjelp av boring av fjellbrønner synes derfor å være meget begrensede. Det er heller ikke observert lokale løsmasseavsetninger som kan danne grunnlag for større grunnvannsuttak. Langs bekken som renner ut i Bukta er det avsatt sand- og grusmasser og i bunnen av et gammelt massetak ble det her observert grunnvannsutslag. Området kan være egnet for etablering av en reservevannforsyning for Lebesby. Området kan trolig også være egnet for uttak av vann til det planlagte fiskeslakteriet på Skjånes, men legging av vannledning (2 km) vil da bli en betydelig kostnad. Det anbefales at grunnvannsforholdene i grustaket i Bukta undersøkes nærmere ved hjelp av grunnboringer. Dersom vanngivende masser ikke påvises i dypere- liggende deler av avsetningen kan grunnvannsuttak gjennom horisontale opp- samlingsgrøfter være en aktuell løsning. Storelva er hovedvannkilde for Lebesby sentrum. Vannet hentes fra en inntaksdam ca 1.5 km øst for sentrum og går via et vannbehandlingsanlegg for det sendes ut på nettet. I området rundt vannbehandlingsanlegget finnes forholdsvis mektige løsmasseavsetninger. Massene synes å være finstoffrike og morenepregede i over- flaten og dermed lite egnet f
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.047)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVANNVERK
dc.subjectVANNFORSYNING
dc.subjectBOREBRØNN
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Lebesby, Lebesby kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49783
dc.source.pagenumber8


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal