Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGaut, Sylvi
dc.coverage.spatial12203 Brattvåg
dc.date.accessioned2020-07-15T08:00:00Z
dc.date.available2020-07-15T08:00:00Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665274
dc.description.abstractSøre-Midøy vannverk ligger på Midøya i Midsund kommune og forsyner ca 200 personer og noen mindre gårdsbruk fra to borebrønner i fjell, BH2 og BH3. I forbindelse med omlegging av riksvei 668, strekningen Gangstad-Drynjasund, har Norges geologiske undersøkelse (NGU) fått i oppdrag fra Statens vegvesen i Møre og Romsdal å vurdere dagens tilstand og hvilke konsekvenser og risiko riksveien vil utgjøre for grunnvannskvaliteten i BH3 som blir liggende 1,7 m fra den nye veien. Feltarbeid ble utført i august 2001 med kartleging av løsmassedekket og vurdering av brønnutforming. Generelt sett er terrenget kupert. Løsmassene har samlet seg i forsenkningene, mens det på toppene stort sett er et usammenhengende, tynt torvlag over fjell. Flyfototolkning og befaring viste flere markerte sprekkesoner med retning VSV-ØNØ eller NV-SØ. BH2 ligger i et område med tynt, usammenhengende løsmassedekke, mens rundt BH3 har løsmassene stor mektighet som gir god beskyt- telse av grunnvannet. Grunnvannet fra BH2 har god kvalitet. mens vannet fra BH3 har for høyt innhold av jern og mangan. NGU gjør oppmerksom på at et alternativ til opprusting av BH3 og grundig sikring av veien er boring av en ny brønn som ikke kommer i konflikt med den nye veitraseen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.089)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectVANNVERK
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleSøre-Midøy vannverk, tiltak i forbindelse med endring av riksvei 668 ved bygging av ny trase Drynjasund-Gangstad
dc.typeReport
dc.description.localcode49819
dc.source.pagenumber23


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal