Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial16173 Vangsmjøsi
dc.date.accessioned2020-07-15T08:01:05Z
dc.date.available2020-07-15T08:01:05Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665299
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har fått i oppdrag å vurdere mengde og kvalitet på sand- og grusforekomsten innenfor Smådalen naturreservat i Vang kommune. Morenemateriale er den dominerende jordarten innfenfor reservatet, men det finnes også breelvavsetninger i form av eskere og terrasser. Berggrunnen gjør at spesielt morenematerialet har et høyt innhold av svake, skifrige bergarter. I breelvavsetningene er bergartssammensetningen gunstigere med tanke på bruk til vegformål. Fem områder er vurdert og avgrenset på kart. Dette gjelder eskeren og hauglandskapet ved Njukestølen, eskere ved Trøngbyttåne, breelvterassene ved Kattevålsvadet og moreneavsetningen på nordsiden av elva ved Storligili. Forekomstene er volumberegnet til samlet å inneholde ca. 178 000 m3 sand og grus. På grunn av usikkerhet med hensyn til massenes beskaffenhet i dypere lag er bare ca. 63 000 anslått som utnyttbart for bruk til setervegene. Sand- og grusressursene innenfor naturreservatet har på grunn av beliggenhet og kvalitet liten kommersiell interesse. For grunneiersameie har derimot disse ressursene hatt meget stor betydning som kilde for vedlikeholdsmasser til de lokale vegene. Verdien av de vernede sand- og grusforekomstene bør erstattes med en pris tilsvarende hva det koster å hente disse massene fra andre steder.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.073)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.titleSand- og grusundersøkelser innenfor Smådalen naturreservat i Vang kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode49791
dc.source.pagenumber18


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal