Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRise, Leif
dc.contributor.authorOttesen, Dag
dc.contributor.authorLien, Reidar
dc.date.accessioned2020-07-15T08:16:16Z
dc.date.available2020-07-15T08:16:16Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665701
dc.description.abstractSjøbunnens reflektivitetskarakter innenfor kartblad Engelsk Klondyke (5704-4), er tolket basert på et flatedekkende linjenett av sidesøkende sonardata (SSS). Sonardataene er innsamlet av Norges sjøkartverk i perioden 1982 til 1985. Kartet dekker deler av Egersundbanken samt grunnere deler av sør-vestskråningen av Norskerenna. Vanndypet innenfor kartbladet varierer fra 65 m i sørvest til 250 m i nordøst. Grove og harde sedimenter gir generelt høy refleksjon, mens løs sand og fin- kornige sedimenter gir lavere energiretur. Basert på graden av akustisk reflek- tivitet, er tolkningen inndelt i 5 klasser, henholdsvis 0-10%, 10-25%, 25-50%, 50-75% og 75-100% høyreflektivitet. Tolkningen er digitalisert og framstilt på kart i målestokk 1:100 000. I kartets nordvestlige og sørøstlige deler opptrer høyreflektivitetsområdene som er tolket som hard bunn, enten morene eller overkonsoliderte glasimarine sedimenter uten eller med et tynt\/usammenhengende dekke av sand over. Resten av kartbladet består for det meste av områder med lav refleksjon, tolket som sandige sedimenter av vekslende mektighet, men oftest tykkere enn 1 meter. Det vil bli gitt ut en egen rapport som omhandler overflatesedimentene hvor sonartolkningen vil bli sammenholdt med bunnprøver og seismikk. I den sørøstlige delen av kartet opptrer et 13 km langt og 1-2 km bredt område med sandbølger (bølgelengde ca. 30 m) med migrasjonsretning mot øst-sørøst. I områder med hard bunn opptrer retningselementer med to forskjellige retninger. Disse er tolket til å være striper (flutes) avsatt under en bre i bevegelse, og viser bevegelsesretningen på breen. Den ene retningen er mot vest-sørvest ( i kartets sørlige del), mens den andre og vanligste retningen er mot vest-nord- vest ( i kartets nordlige del). Det er funnet noen få gassutsivingsgroper (pockmarks) i kartets nordøstlige del.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.053)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSAND
dc.subjectHAVBUNNSTOPOGRAFI
dc.subjectMARIN AVSETNING
dc.subjectSONAR
dc.subjectSJØBUNNSPRØVE
dc.subjectGRUNN GASS
dc.titleTolking av sidesøkende sonardata innenfor kartbladet Engelsk Klondyke, 5704-4, østlige Nordsjøen
dc.typeReport
dc.description.localcode45473
dc.source.pagenumber19


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal