Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMisund, Arve
dc.coverage.spatial15114 Iveland
dc.date.accessioned2020-07-15T08:18:43Z
dc.date.available2020-07-15T08:18:43Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665782
dc.description.abstractPå oppdrag av bedriften Norsk Wallboard i Vennesla har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomført en kartlegging av kreosotforurensning på bedriftens område. Arbeidet hadde som formål å fastslå: utbredelse og nivå av forurensningen, grunnforholdenes innvirkning på situasjonen, og hvilke konsekvenser dette vil ha for miljøet og eventuell forurensning til Otra. For å avklare forurensningssituasjonen er det gravd 14 grøfter. Fra disse er det analysert 1 prøve for generell undersøkelse av miljøgifter (GC\/MS screening), 11 prøver for polysykliske organiske forbindelser (PAH), 2 prøver for tungmetaller og 2 prøver for bestemmelse av løsmassesammen- setningen. Resultatet av undersøkelsen viser at det forurensede laget (kreosotlaget) ligger direkte opp på den gamle markoverflaten, ca. 80 - 160 cm under dagens overflate som ble planert ut i 1948. Mektighet på kreosotlaget er ca. 5 cm. Med en antatt maksimal utbredelse på 450 m\u00B2, antas kreosotlaget å ha et volum på ca. 20 m3. I prøvene er det påvist til dels meget høye konsentrasjoner av PAH, fra 0,1 - 92 000 ugPAH\/g jord. Det forurensede laget sammenfaller med et flislag, som er med på å binde forurensningen slik at den ikke transporteres videre. I prøven som ble analysert ved GC\/MC screening ble det ikke funnet andre forurensningskoponenter utover PAH. Det er kun påvist konsentrasjoner av tungmetaller i de to undersøkte kull\/kokslagene. I den undersøkte vann- prøven er de påviste PAH konsentrasjonene under den norske drikkevanns- grensen. På grunn av lavtliggende grunnvannsspeil og tett asfaltdekke er det NGUs vurdering at det ikke eksisterer noen naturlig vei for spredning av den påviste forurensningen. NGU vil derfor anbefale at de forurenede massene blir værende der de er. Som tiltak enbefaler NGU at det på ny legges et tett asfaltdekke over de forurensede massen. Det er ikke behov for videre undersøkelser eller overvå
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.045)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleKartlegging av kreosotforurensning ved Norsk Wallboard, Vennesla
dc.typeReport
dc.description.localcode44264
dc.source.pagenumber50


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal