Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.coverage.spatial14171 Lustrafjorden
dc.coverage.spatial14183 Jostedalen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:20:31Z
dc.date.available2020-07-15T08:20:31Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665842
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har på forespørsel fra Luster komune gjort grunnvannsundersøkelser ved Gjerde i Jostedalen og i Høyheimsvik ved Lustraforden. Ved Gjerde var problemstillingen å undersøke elveslettene langs Jostedøla og Krundøla med tanke på plassering av en ny løsmassebrønn. Ut fra dagens areal- bruk og for å begrense framtidige arealrestriksjoner, ble området ved Storøya på østsida av Jostedøla prioritert for undersøkelsesboringer. Det ble påvist sand og grusmasser med gode forhold for grunnvannsuttak ned til ca. 20 m dyp. En rørbrønn vil kunne gi langt mer enn det oppgitte vannbehovet på 1,2 l\/s. Den fysikalsk-kjemiske vannkvaliteten er brukbar, men grunnvannet bør luftes, pH-justeres og alkaliseres for å tilfredstille kravene til god vannkvalitet. Et permanent grunnvannsuttak vil i liten grad komme i konflikt med dagens arealbruk av området. I Høyheimsvik var formålet å peke ut lokaliteter for fjellbrønner som skal forsyne et bustadfelt med et vannbehov på 1,1 l\/s. Lokaliseringen av mulige borpunkt ble gjort på grunnlag av geologiske vurderinger, resultatet av tidlig- ere boringer, unngå konflikt med eksisterende brønner, mulige forurensningskilder og fremkommelighet med boreutstyr. Det er foreslått fem lokaliteter for fjellbrønner som er satt opp i prioritert rekkefølge.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.098)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectSONDERBORING
dc.titleGrunnvannsundersøkelser ved Gjerde og i Høyheimsvik, Luster kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44476
dc.source.pagenumber30


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal