Show simple item record

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.contributor.authorMidtgård, Aase Kjersti
dc.coverage.spatial12202 Vestnes
dc.date.accessioned2020-07-15T08:21:12Z
dc.date.available2020-07-15T08:21:12Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665846
dc.description.abstractI forbindelse med NGU's deltagelse i \"Prosjekt Vannforsyning\" (PROVA) ble det i 1996 gjennomført grunnvannsundersøkelser i Tresfjord i Vestnes kommune, Møre og Romsdal fylke. Dimensjonerende vannbehov for en eventuell ny vannkilde ble angitt til 10 l\/s. Georadarundersøkelsene ved Sjøelva gir ikke umiddelbare indikasjoner på positive forhold for større grunnvannsuttak. Ved en boring i lokalt massetak ble fjell registrert på 6 m's dyp, og det ble målt lav vanngjennomgang i massene. Det konkluderes med at lokaliteten ikke er egnet for grunnvannsuttak av den størrelsesorden som her er etterspurt (10 l\/s). Georadarmålingene ved Kjersemelva viser resultater som er typisk for deltaav- setninger, d.v.s. løsmasser som erfaringsmessig gir et godt grunnlag for større grunnvannsuttak. Det ble sonderboret og testpumpet til 15.5 m's dyp hvor fjell ble påtruffet. Vanngjennomgangen i profilet er tilsynelatende lav, men den reelle vanngjnnomgangen i massene antas å kunne være av størrelsesorden 1-1,5 l\/s pr.m. Endelig verifisering av kvantitet og kvalitet kan imidlertid kun gjøres gjennom langtidsprøvepumping. Det ble samlet inn 3 vannprøver fra Bh2 ved Kjersemelva. Vannprøvene må generelt betegnes som meget ionefattige. Prøvene viser lavt kalsiuminnhold, lav pH, og meget lav alkalitet. Jern- og manganverdiene er noe høyere enn de veiledende verdiene. Det anbefales at vannverkseier fremskaffer en mest mulig realistisk kostnads- kalkylie for utbygging av et grunnvannsverk ved Kjersemelva, inklusive anlegg for alkalisering\/pH-justering. Dersom grunnvann fortsatt fremstår som et attraktivt alternativ sammenlignet med andre løsninger anbefales det at en fullskala testbrønn etableres med tanke på langtidsprøvepumping.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.056)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser ved Tresfjord, Vestnes kommune, 1996
dc.typeReport
dc.description.localcode44502
dc.source.pagenumber31


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal