Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.contributor.authorMidtgård, Aase Kjersti
dc.coverage.spatial12202 Vestnes
dc.date.accessioned2020-07-15T08:21:12Z
dc.date.available2020-07-15T08:21:12Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665846
dc.description.abstractI forbindelse med NGU's deltagelse i \"Prosjekt Vannforsyning\" (PROVA) ble det i 1996 gjennomført grunnvannsundersøkelser i Tresfjord i Vestnes kommune, Møre og Romsdal fylke. Dimensjonerende vannbehov for en eventuell ny vannkilde ble angitt til 10 l\/s. Georadarundersøkelsene ved Sjøelva gir ikke umiddelbare indikasjoner på positive forhold for større grunnvannsuttak. Ved en boring i lokalt massetak ble fjell registrert på 6 m's dyp, og det ble målt lav vanngjennomgang i massene. Det konkluderes med at lokaliteten ikke er egnet for grunnvannsuttak av den størrelsesorden som her er etterspurt (10 l\/s). Georadarmålingene ved Kjersemelva viser resultater som er typisk for deltaav- setninger, d.v.s. løsmasser som erfaringsmessig gir et godt grunnlag for større grunnvannsuttak. Det ble sonderboret og testpumpet til 15.5 m's dyp hvor fjell ble påtruffet. Vanngjennomgangen i profilet er tilsynelatende lav, men den reelle vanngjnnomgangen i massene antas å kunne være av størrelsesorden 1-1,5 l\/s pr.m. Endelig verifisering av kvantitet og kvalitet kan imidlertid kun gjøres gjennom langtidsprøvepumping. Det ble samlet inn 3 vannprøver fra Bh2 ved Kjersemelva. Vannprøvene må generelt betegnes som meget ionefattige. Prøvene viser lavt kalsiuminnhold, lav pH, og meget lav alkalitet. Jern- og manganverdiene er noe høyere enn de veiledende verdiene. Det anbefales at vannverkseier fremskaffer en mest mulig realistisk kostnads- kalkylie for utbygging av et grunnvannsverk ved Kjersemelva, inklusive anlegg for alkalisering\/pH-justering. Dersom grunnvann fortsatt fremstår som et attraktivt alternativ sammenlignet med andre løsninger anbefales det at en fullskala testbrønn etableres med tanke på langtidsprøvepumping.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.056)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser ved Tresfjord, Vestnes kommune, 1996
dc.typeReport
dc.description.localcode44502
dc.source.pagenumber31


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal