Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.coverage.spatial19232 Sørli
dc.coverage.spatial19243 Tunnsjøen
dc.coverage.spatial19234 Nordli
dc.date.accessioned2020-07-15T08:21:22Z
dc.date.available2020-07-15T08:21:22Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665849
dc.description.abstract\"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt i Lierne kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabase er det til sammen registrert 98 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Lierne kommune. Mange av disse refererer seg til gammel gruvevirksomhet. Det er utgitt 18 kart i M 1:50 000 med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i kommunen vært knyttet til leting etter grunnvannsressurser og mineralske ressurser. Det ble i 1991 gjort enkle egenhetsvurderinger av sand- og grus- forekomster i kommunen med hensyn på grunnvannsuttak, byggeråstoff og plas- sering av kommunal fyllplass. Det erikke gjort nye drivverdige funn av malm i Lierne. Det er gjort mye kart- legging i forbindelse med skiferforekomstene ved Dalbekken og Kvemo. Det ble i 1993 funnet en ny forekomst av Thulitt på Austre Brandsfjellet som er undersøkt nærmere. Det er utgitt kart i målestokk 1:100.000 over nedfall av Cesium-137 (137Cs) etter Tsjernobylulykken i deler av kommunen. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.183: Digital geologisk internasjonal i areal- og ressursforvaltning, Lierne kommune.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.209)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectDATABASE
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.titleOversikt over: Geologiske kart og rapporter for Lierne kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44487
dc.source.pagenumber28


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal