Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.coverage.spatial17214 Flornes
dc.coverage.spatial17211 Meråker
dc.date.accessioned2020-07-15T08:21:24Z
dc.date.available2020-07-15T08:21:24Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665850
dc.description.abstract\"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt og kommunalt i Meråker kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtidig, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabase er det til sammen registrert 119 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Meråker kommune. Mange av disse dreier seg om gruvevirksomheten i det såkalte Meråkerfeltet.. Det er utgitt 15 kart i M 1:50.000 med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i kommunen vært knyttet til leting etter nye malm- forekomster i Meråkerfeltet, samt grunnvannsressurser. Det er utført geolog- iske og geofysiske undersøkelser med sikte på a finne nye interessante malmforekomster. Det er også utført geokjemisk jordprøvetaking i Meråkerfeltet. Foreløpig har man ikke lykkes med å finne ny malm.men andre interessenter leter videre på basis av NGUs data. Det er gjort oppfølgende grunnvannsundersøkelser ved Gudå. Det er utgitt kart i målestokk 1:100.000 over nedfall av Cesium-137 (137Cs) etter Tsjernobylulykken i deler av kommunen. NGU har også bidratt til en bok om natur og geologi i Meråker. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.172: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Meråker kommune.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.210)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectDATABASE
dc.titleOversikt over: Geologiske kart og rapporter for Meråker kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44488
dc.source.pagenumber29


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal