Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.coverage.spatial18233 Snåsa
dc.date.accessioned2020-07-15T08:23:01Z
dc.date.available2020-07-15T08:23:01Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665895
dc.description.abstract\"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøkelser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt i Snåsa kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det tilsammen registrert 92 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Snåsa kommune. Mange av disse er rapporter om gruvedrift, og disse blir i liten grad behandlet her. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inludert sand- og grus- ressurser, har mye av NGUs aktiviteter i Snåsa komune vært knyttet til leting etter grunnvannmineralressurser. Det er også kartlagt en del geofysikk i kommunen. Muligheter for uttak av grunnvann er undersøkt, blant annet for Snåsa, Sørbygda og Øverbygda vannverk. Det er gjennomført malmundersøkelser i kommunen, foreløpig uten positivt resultat. Natursteinsforekomster i kommunen er beskrevet. Det er videre registrert 32 løsmasseforekomster med et anslått volum på ca. 48 mill m3 av de masseberegnede forekomstene. Det er utgitt i alt 12 geologiske kart i M 1:50 000 av ulik karakter over områder i kommunen. Det er også utgitt kart i målestokk 1:100 000 over nedfall av Cesium-137 (139Cs) etter Tsjernobylulykken i deler av kommunen. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr. 96.182: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Snåsa kommune.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.218)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectDATABASE
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.titleOversikt over: Geologiske kart og rapporter for Snåsa kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49144
dc.source.pagenumber27


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal