Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.coverage.spatial18233 Snåsa
dc.date.accessioned2020-07-15T08:23:01Z
dc.date.available2020-07-15T08:23:01Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665895
dc.description.abstract\"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøkelser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt i Snåsa kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det tilsammen registrert 92 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Snåsa kommune. Mange av disse er rapporter om gruvedrift, og disse blir i liten grad behandlet her. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inludert sand- og grus- ressurser, har mye av NGUs aktiviteter i Snåsa komune vært knyttet til leting etter grunnvannmineralressurser. Det er også kartlagt en del geofysikk i kommunen. Muligheter for uttak av grunnvann er undersøkt, blant annet for Snåsa, Sørbygda og Øverbygda vannverk. Det er gjennomført malmundersøkelser i kommunen, foreløpig uten positivt resultat. Natursteinsforekomster i kommunen er beskrevet. Det er videre registrert 32 løsmasseforekomster med et anslått volum på ca. 48 mill m3 av de masseberegnede forekomstene. Det er utgitt i alt 12 geologiske kart i M 1:50 000 av ulik karakter over områder i kommunen. Det er også utgitt kart i målestokk 1:100 000 over nedfall av Cesium-137 (139Cs) etter Tsjernobylulykken i deler av kommunen. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr. 96.182: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Snåsa kommune.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.218)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectDATABASE
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.titleOversikt over: Geologiske kart og rapporter for Snåsa kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49144
dc.source.pagenumber27


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal