Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBanks, D.
dc.contributor.authorLind, B.
dc.contributor.authorMidtgård, Aa. K.
dc.contributor.authorKrogh, J.R.
dc.contributor.authorFrengstad, B.
dc.date.accessioned2020-07-15T08:23:28Z
dc.date.available2020-07-15T08:23:28Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665916
dc.description.abstractUndersøkelsen omfattet de fleste kommuner i Akershus. \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i vannverk og hos private brønneiere og utfylling av prøvetakingsskjema. Der skjemaet har inneholdt tilstrekkelige opplysninger, er de prøvetatte brønnene stedfestet med koordinater i datasettet og deretter koplet til et digitalt berggrunnskart i målestokk 1:3 millioner. Rapporten gir en innføring i variasjon i konsentrasjon av utvalgte grunnstoff i grunnvann i fjell og hvilken helsemessig betydning stoffene kan ha ved inntak. Resultatene av vannanalysene fra Akershus og Oslo er presentert grafisk etter inndeling i henholdsvis kommuner og bergart, og hovedtrekkene er beskrevet i tekst. I tillegg er det vist kart med geografisk fordeling av analyseresultat- ene. 5,6% av de undersøkte fjellbrønner i Akershus og Oslo har et radoninnhold som overskrider anbefalt tiltaksgrense for radon på 500 Bq\/l og 6,9% har et fluoridinnhold som overskrider drikkevannsgrensen for fluorid på 1,5 mg\/l.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.158)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectRADONMÅLING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectHELSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleKjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Oslo og Akershus fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode45238
dc.source.pagenumber117


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal