Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.coverage.spatial16224 Åfjord
dc.date.accessioned2020-07-15T08:24:37Z
dc.date.available2020-07-15T08:24:37Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665949
dc.description.abstractDet er gjort geologiske, geofysiske og hydrologiske undersøkelser av en løsmasseavsetning ved Melan, ca. 500 m øst for Årnes i Åfjord komune. Formålet med undersøkelsene var å vurdere om den kartlagte grunnvanns- forekomsten ut fra kapasitet og kvalitet er egnet for produksjon av mineralvann. PÅ grunnlag av innledende undersøkelser ble det satt ned to produksjonsbrønner i terrasseskråningen ca. 6 m over elvenivået. Brønnene ble prøvepumpet i tids- rommet november 1994 - februar 1996. Kapasiteten varierte mellom 2.5 og 5 l\/s. Vannkvaliteten var god og stabil i hele pumpeperioden. Det ble ikke påvist sykdomsfremkallende bakterier eller andre bakterier som kan indikere forurens- ning. Grunnvannskvaliteten er ikke påvirket av overflatevannskilder og det er heller ikke påvist sesongmessige variasjoner. Geokjemiske og mineralogiske undersøkelser av løsmassene i akviferen indikerer en klar sammenheng mellom grunnvannets og det geologiske materialets kjemiske sammensetning. Grunnvanns- forekomsten oppfyller dermed de krav som stilles til mineralvann. Alle analyserte parametere tilfredstiller også kravene til vanlig drikkevann, slik at grunnvannet kan markedsføres både som mineralvann og vanlig drikkevann. Et permanent uttak av grunnvann vil medføre restriksjoner på arealet rundt brønnstedet, men det er ikke nødvendig med særlige forandringer i forhold til dagens arealbruk.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.035)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectGRUNNVANNSBRØNN
dc.subjectBAKTERIOLOGISK ANALYSE
dc.titleGrunnvann for produksjons av mineralvann, Åfjord kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode34423
dc.source.pagenumber50


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal