Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial16133 Nissedal
dc.coverage.spatial16124 Vegår
dc.coverage.spatial15132 Fyresvatnet
dc.coverage.spatial15131 Bandak
dc.coverage.spatial15121 Gjøvdal
dc.date.accessioned2020-07-15T08:25:34Z
dc.date.available2020-07-15T08:25:34Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665979
dc.description.abstractGrus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. I Telemark ble registeret etablert i 1983 av Fylkeskartkontoret. Etter den tid har NGU fått ansvaret for å etablere et EDB-basert Grus- og Pukkregister for hele landet. I 1994 ble det startet oppdatering og ajourhold av registeret i Telemark. De aller fleste forekomstene fra første gangs registrering ble befart og informasjonen lagt inn i NGU's database. Forekomstene er digitalisert og presenteres på ressurskart for sand og grus i målestokk 1:50 000. Informasjonen i Grus- og Pukkregisteret er åpen for alle og kan fås ved henvendelse til NGU. Det er registrert 59 sand- og grusforekomster i Nissedal kommune. 31 av disse er volumberegnet til samlet å inneholde ca. 4 mill. m3. I tillegg er det registrert 6 steintipper og 2 uttak i fast fjell. Forekomstene ligger spredt rundt i hele kommunen og 45 massetak gjør tilgangen til masser for lokale og private formål enkel. Mange av de nedlagte massetakene gir skjemmende land- skapssår og burde vært rehabilitert og tilplantet. Styrkemessig er grusmaterialet av tilfredstillende kvalitet og innholdet av glimmer i sandfraksjonen så lavt at det ikke vil ha negativ innvirkning ved bruk som betongtilslag. De fleste forekomstene har imidlertid for lite grovt materiale til å være godt egnet for knusing til vegformål. Det anbefales at en del aktuelle forekomster undersøkes nærmere for å gi kommunen et grunnlag for en framtidig forvaltning av disse ressursene, slik at de best egnede kan reserveres for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.070)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPUKK
dc.subjectGRUS
dc.subjectSAND
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectVOLUM
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Nissedal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode43720
dc.source.pagenumber36


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal