Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMisund, Arve
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial14323 Gratangen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:26:47Z
dc.date.available2020-07-15T08:26:47Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666005
dc.description.abstractPå oppdrag fra Forsvarets Bygningstjeneste (FBT), Harstad, har NGU utført miljøtekniske grunnundersøkelser av avfallsfyllingen på Elvegårdsmoen (FBT lokalitet 1805 005). Undersøkelsen tilsvarer fase 2 i SFT veiledning 91.01. Området ligger ved tettstedet Bjerkvik i Narvik kommune. Målsetningen med undersøkelsen har vært å kartlegge avfallsfyllingens utbredelse og volum, samt eventuell utlekking av miljøgifter til Djupdalselva\/Medbyelva. Ved hjelp av de to geofysiske målemetodene har det vært mulig å kartlegge deponiets antatt største mulige horisontale utbredelse, ca. 55.000 m\u00B2. På grunn av at den nyeste delen av fyllinga er overdekket med leire har det her ikke vært mulig å påvise deponiets utbredelse mot dypet. PÅ samme måte vil ledende fyllingsmateriale (biler, tønner o.l.) redusere radarbølgenes penetrasjonsdyp. Ut i fra kart og geofysikk er volumet likevel anslått til ca. 130.000 m3. I avsetningen på Elvegårdsmoen vil leirhorisonter og fjell fungere som impermeabelt sperrelag for grunnvannet. Hovedstrømningene for grunnvannet vil være langsetter og på tvers av Elvegårdsmoen, mot Elvegårdselva i nord og Djupdalselva i sør. Dette vises også ved at det er et klart fall i grunn- vannsstanden på tvers av avsetningen mellom peilerørene P2, P1, P3 og Brønn3. Vnnkjemien i Djupdalselva viser at det skjer en betydelig tilstrømning av ionerikt grunnvann fra Elvegårdsmoen mot Djupdalselva. I perioder med mye nedbør og snøsmeltning kan det 'sure' overflatevannet vaske ut metaller fra avfallsfyllingen og skytefeltet, slik det ble påvist forhøyede verdier for bly i oktober '95. Kun ved to analyser av sink fra brønn 1 og 2 er det registrert en vannkvalitet som ikke tilfresstiller de norske drikkevanns- forskriftene. Det er ikke påvist olje, haloformer, PAH eller organiske miljøgifter i vann- eller sedimentprøvene. I sedimentprøven fra stasjon 3 er det kun påvist små mengder PBC, m
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.018)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectDEPONI
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleMiljøtekniske grunnundersøkelser av avfallsfylling på Elvegårds- moen ved Bjerkvik, Narvik kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49136
dc.source.pagenumber134


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal