Show simple item record

dc.contributor.authorBølviken, Bjørn
dc.date.accessioned2020-07-15T08:34:18Z
dc.date.available2020-07-15T08:34:18Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666264
dc.description.abstractProsjektet går ut på å sammenligne data fra Kreftregisteret over sykelighet av ulike typer av kreft i Norge med data fra Norges geologiske undersøkelse over naturlig innhold av metaller i miljøet. Hensikten er å se om det eksisterer statistiske signifikante korrelasjoner mellom de medisinske og de geokjemiske data. Slike korrelasjoner kan gi grunnlag for nærmere undersøkelser med hen- blikk på a fremme hypoteser om årsakssammenhenger. Norske nabokommuner med lave folketall ble slått sammen til kommuneaggregater med minst 10000 inn- byggere. Aggregatene ble deretter klassifisert i rurale og urbane. For hvert rurale aggregat- og for rurale enkeltkommuner med tilsvarende befolksnings- grunnlag - ble det beregnet gjennomsnittsrater for henholdsvis sykelighet av 25 klasser av kreft over en tiårsperiode (1970-79) og den syreløselige del av 28 naturlig forekommende grunnstoffer i flomsedimenter. Samvariasjonen i de to datasett ble undersøkt ved korrelasjonsanalyse 1) innenfor grupper av aggregater oppdelt på tilfeldig måte eller etter geografiske kriterier, 2) mellom naboaggregater 0g 3) innenfor et vindu (7aggregater) som beveger seg trinnvis over kartet. Signifikansen av påviste samvariasjoner ble anslått ved å sammenligne de empiriske data med resultatet av simuleringer. Noen korre- lasjoner er statistisk signifikante, men de har foreløpig ikke ført til hypo- teser om årsakssammenhenger. Det er gitt fullstendige lister over publika- sjoner, rapporter og foredrag fra prosjektet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.054)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKREFT
dc.subjectGEOMEDISIN
dc.subjectEPIDEMIOLOGI
dc.subjectSYKDOMSDATA
dc.subjectSTATISTISK ANALYSE
dc.titleNAVF Prosject 363.88/012 Miljøkjemi og helse. Sluttrapport
dc.typeReport
dc.description.localcode34195
dc.source.pagenumber20


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal