Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fr.
dc.coverage.spatial17121 Langesund
dc.date.accessioned2020-07-15T08:48:36Z
dc.date.available2020-07-15T08:48:36Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666822
dc.description.abstractDe geofysiske undersøkelsene er utført i forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging innenfor kartblad 1712 I Landesund (M 1:50 000). Foruten 5 refraksjonsseismiske profiler med samlet lengde 1,66 km omfatter målingene 3 km elektromagnetisk profilering og vel 0,8 km kombinert elektrisk profilering\/sondering. Langs et 1 km langt seismikk-profil på tvers av ra-avsetningene stikker det opp en fjellrygg under nordlige halvdel med ca. 15 m løsmasseoverdekke over ryggtoppen. Nordafor er løsmassemektigheten vel 40 m, mens den sønnafor varierer i området 45-60 m. Under et 1-5 m tyke overflatelag som vesentlig består av strandvasket sand\/grus, ligger det morenedominert materiale. Samtolkning av de anvendte metoder i området sør for raet indikerer stort sett marine finkornige sedimenter (leire) med tykkelse mindre enn 25 m. Et strand- vasket overflatelag av variabel tykkelse har høyere elektrisk motstand enn underliggende materiale. Ved to lokaliteter er det indikert ryggformer med høyere resistivitet enn omgivende marine sedimenter. Ryggene kan være deler v en israndavsetning avsatt før ra-morenene nordafor.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.107)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectISRANDAVSETNING
dc.titleGeofysiske løsmasseundersøkelser øst for Helgeroa i Brunlanes.
dc.typeReport
dc.description.localcode30416
dc.source.pagenumber30


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal