Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAmundsen, Carl Einar
dc.date.accessioned2020-07-15T08:51:50Z
dc.date.available2020-07-15T08:51:50Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666938
dc.description.abstract700 prøver fra Sør-Norge, fra 6 ulike sjikt, ble brukt i dette arbeidet. pH i vann og saltoppslemming (0.01M CaC12), kationbyttekapasitet (CEC) basemetningsgrad (Bmg) og utbyttbar aciditet (H) ble bestemt etter ekstrak- sjon med 1N NH4NO3. Aciditeten ble bestemt ved titrering av saltekstraktet med 0.05M NaOH. De samme prøvene ble slemmet opp i destillert vann og tre fortynninger av svovelsyre med pH henholdsvis 5, 4 og 3. pH og innholdet av A1, Ca, Fe, K, Mg, Mn og Na i oppslemmingene ble bestemt og følsomhetsprosen- ter ble beregnet. Det er god korrelasjon mellom pH-verdier bestemt ved de ulike prosedyrene (r=0.8-0.95). Gode korrelasjoner fås også mellom kation- konsentrasjonene i saltoppslemming og de samme kationene i vann- og syreopp- slemming. Følsomhetsparametrene beregnet etter oppslemming med pH 3 syre (Fa3 of Fr3) viser signifikant negativ korrelasjon med CEC, Bmg, summen av basekationer (Bases) beregnet etter ekstraksjon med 1N NH4NO3. Fa3 og Fr3 viser også signifikant korrelasjon med innholdet av kationer i vann- og syre- oppslemminger. Korrelasjonene for Fa og Fr beregnet med pH 4 og pH5 syre, versus CEC, Bmg, og Bases er ikke signifikante.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.265)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectALUMINIUM
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectKALSIUM
dc.subjectMAGNESIUM
dc.subjectJORD
dc.subjectPH - BESTEMMELSE
dc.titleSammenligning av parametre for å bestemme forsuringsfølsomheten i jord.
dc.typeReport
dc.description.localcode31659
dc.source.pagenumber60


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal