Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSoldal, O.
dc.contributor.authorMauring, E.
dc.contributor.authorRye, N.
dc.coverage.spatial14203 Sunndalsøra
dc.date.accessioned2020-07-15T08:55:51Z
dc.date.available2020-07-15T08:55:51Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667054
dc.description.abstractDei hydrogeologiske undersøkingane vart uført på oppddrag frå Akvaforsk. I det undersøkte området ligg det 3-5 m med grove massar oppå opptil 20m med sandavsetningar. Under desse avsetningane ligg finsand over hardpakka fin- stoff. Grensa ned til hardpakka finstoff er kartlagd ved refleksjonsseismiske undersøkingar. Under prøvepumping har salinitet og temperatur i grunnvatnet gått ned. Dette skuldast infiltrasjon av ferskt grunnvatn. Prøvepumpinga viser at det vert transportert mykje ferskvatn i det øvste grove laget. Dette laget har ein stor gjennomtrengeligheit (K) i forhold til sandlaget under. K-verdien i det øvste laget, samt at brønnområdet ligg under flomålet gjer at det er vanskeleg å unngå infiltrasjon frå ferskvatn. Resultata frå tre månaders prøvepumping indikerer at brønnar må plasserast lengst mogeleg ut på deltaet og så langt bort frå Litledalselva som mogeleg for å få den ønskte saliniteten på vatnet. Dette kan oppnåast ved å flytta prøvebrønnane ut til pkt.3 (kartbilag 90.067-01) og plassere filteret 8-22m under overflata. Pumpeforsøk (pkt.7) og kornfordelingsanalysar indikerer ein transmissivitet (T) på 0,016 m2\/sek og ein magasinkoeffisient (S) på ca. 0,3. Resultata indikerer ein brønnkapasitet på 2-3 l\/sek pr. m2 inntaksflate.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.067)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectSALT GRUNNVANN
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleHydrogeologiske undersøkingar ved Litledalselva, Sunndalsøra, Sunndal, Møre og Romsdal.
dc.typeReport
dc.description.localcode30243
dc.source.pagenumber40


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal