Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial17233 Steinkjer
dc.coverage.spatial17224 Stiklestad
dc.date.accessioned2020-07-15T09:22:16Z
dc.date.available2020-07-15T09:22:16Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667888
dc.description.abstractMålingene er utført i forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging og omfatter 18 refraksjonsseismiske profiler med samlet lengde 6,2 km og 4 elektriske dybdesonderinger. Undersøkelsen er fordelt på 4 hovedområder: Hafstad-Rannem, Henning, Ogndal og Egge. Undersøkelsen bør sees på i sammenheng med seismiske målinger for samme formål utført i 1981 og -82 (NGU rapport nr. 1876 og 84.130). Langs 12 av profilene ser det ut til at seismisk hastighet i nederste løsmassesjikt er rundt 2000 m\/s. Det regnes å være kompakt morenemateriale og utgjør som oftest en vesentlig del av total løsmassemektighet. Hovedmengden av materialet for øvrig kan deles i to hastighetsområder; 1000-1300 m\/s indikerer trolig forholdsvis løst pakket morenemateriale over grunnvannsnivå, mens 500-800 m\/s indikerer sand og grus. Det er ofte diffuse laterale overganger mellom mektighet opptrer ved lokalitetene Nordbø, Brandsegg og Røysing og trolig også nord på Rannem. Ved en lokalitet på Henning indikerer samtolking av metodene at det opptrer marin leire mellom en overliggende og en underliggende moreneavsetning og at løsmassemektigheten totalt er vel 100 m. Ved en lokalitet nederst i Ogndalen og ved Egge regnes løsmassene vesentlig å bestå av siltdominerte fjordavsetninger.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.198)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleSeismiske målinger og elektriske sonderinger innenfor kartbladene 1722 IV Stiklestad og 1723 III Steinkjer i 1983
dc.typeReport
dc.description.localcode33178
dc.source.pagenumber26


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal