Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Henning K.B.
dc.contributor.authorBellec, Valérie K.
dc.date.accessioned2020-12-23T09:45:50Z
dc.date.available2020-12-23T09:45:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2720903
dc.description.abstractPå MAREANO-toktene 2019106 og 2019115 med FF G.O. Sars i 2019 ble det tatt sedimentkjerner for miljøundersøkelser på totalt 8 prøvetakingsstasjoner, fordelt med 4 stasjoner på Bjørnøya-transektet, 1 stasjon i Kvitøyrenna, 1 stasjon i indre Kongsfjorden, 1 stasjon i ytre Kongsfjorden og 1 stasjon i område SK03. Arsen (As) har konsentrasjoner tilsvarende moderat forurensning (Klasse III i Miljødirektoratets klassifisering for kyst og fjordsedimenter) på 5 av 8 stasjoner (Klasse III: 18-71 mg\/kg sediment). Bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu), kvikksølv (Hg) og nikkel (Ni) har prøver med konsentrasjoner i Klasse II, mens de øvrige stasjonene har konsentrasjoner i Klasse I. For metallene kadmiium (Cd), krom (Cr) og sink (Zn) er konsentrasjonene i Klasse I i overflatesedimentene. Barium er til stede i varierende konsentrasjoner, med høyest konsentrasjon i prøven fra SK03. 137Cs er til stede i høy konsentrasjon i SK03 vest for Svalbard, mens konsentrasjonen er lav i overflateprøven fra Bjørnøya-transektet. Fem sedimentkjerner fra Bjørnøya-transektet, Kvitøyrenna, ytre Kongsfjorden og SK03 ble valgt ut for kjemisk analyse i flere dybdenivå i kjernene, og to sedimentkjerner ble datert med bruk av 210Pb og analysert for innhold av 137Cs. 210Pb-dateringsanalysene er av middels god kvalitet. Lineære sedimentasjonsrater basert på 210Pb-dataene gir sedimentasjonsrater på litt mer enn 1 mm pr. år for sedimentkjernen fra Bjørnøya-transektet, mens sedimentkjernen fra SK03 har en sedimentasjonsrate på ca. 0,7 mm pr. år i de øverste 12 cm av kjernen. Arsen er til stede i høye konsentrasjoner i de øverste 3-5 cm i de analyserte sedimentkjernene, med inntil 5 ganger økning i forhold til bakgrunnsnivået dypere i kjernene. Det er ikke klart hvorfor denne økning skjer øverst i sedimentkjernene. Mulig årsak kan være binding av As i toppsjiktet gjennom redoksprosesser i sedimentene etter at sedimentene er avsatt. Hg og Pb øker også i de øverste 10 cm, fra bakgrunnsnivå dypere i kjernene. De høyere verdiene av Hg og Pb mot toppen av disse sedimentkjernene tilskrives langtransportert forurensning primært knyttet til havstrømmer eller atmosfærisk transport. Økningen knyttes primært til forbrenning av kull (Hg) og blyholdig bensin (Pb). For alle øvrige metallene og barium er det relativt stabile og lave konsentrasjoner gjennom de 5 analyserte sedimentkjernene. Disse metallene vurderes å være på naturlig bakgrunnsnivå.
dc.language.isonor
dc.publisherNorges geologiske undersøkelse
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2020.024)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectSEDIMENT
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectTUNGMETALL
dc.subjectDATERING
dc.subjectPRØVETAKING
dc.titleMiljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Bjørnøya- transektet, Kvitøyrenna, indre Kongsfjorden, ytre Kongsfjorden og SK03 – MAREANO
dc.typeReport
dc.description.localcode67056
dc.source.pagenumber56
dc.relation.project(311730) MAREANO-Miljødatabaser


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal