Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNilsson, Lars Petter
dc.contributor.authorPaulsen, Hanne-Kristin
dc.contributor.authorSandstad, Jan Sverre
dc.contributor.authorGellein, Jomar
dc.contributor.authorMrope, Frida Mathayo
dc.coverage.spatial18224 VERA
dc.date.accessioned2021-07-16T10:37:32Z
dc.date.available2021-07-16T10:37:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2764660
dc.description.abstractBerggrunnsgeologisk kartlegging og prøvetaking samt geofysiske bakkemålinger ble utført ved Brattbakken Ni-Cu-Co forekomst iseptember 2020. Bearbeiding av innsamlet materiale og data er gjort på NGU i løpet av vinteren og våren 2021. Bergartene i detundersøkte området tilhører Gulakomplekset som består av omdannede vulkanske og sedimentære overflatebergarter ogdypbergarter av antatt ordovicisk til tidlig-silurisk alder. Ni-Cu-Co forekomsten ligger i en bimodal ultramafisk-mafisk linseformetintrusjon som er ca. 1,2 km lang og 0,4 km bred og består av omdannet pyroksenitt og gabbro. Geofysisk modellering antyder atden er opptil 270 m dyp (Mrope m.fl. 2021). Intrusjonen opptrer konformt med strøket til sidebergartene som er en heterogenlagpakke med glimmergneis, amfibolitt, gabbro og tynne bånd av sulfidførende jernformasjon. Den kjemiske sammensetningenav de magmatiske, mafiske og ultramafiske bergartene fra Brattbakken-intrusjonen og sidebergartene viser at de trolig er dannetfra ulik magmatisk smelte.Ni-Cu-Co mineraliseringen ligger omsluttet av en olivinfri og ortopyroksenfattig del av pyroksenitten i den sørvestlige delen avintrusjonen. Mineraliseringen opptrer som impregnasjonsmalm og semi-massiv årenett-tekstur malm med jevnt over 40 - 60 %sulfider i et nettverk dominert av magnetkis og mindre mengder pentlanditt og kobberkis. Gangarten består av varierendeomvandlet kumulus-olivin og underordnet interkumulus-pyroksen. Intrusjonen består i tillegg av olivinførende pyroksenitt ogleukokratisk gabbro. Malmen i Brattbakken-intrusjonen tolkes å være dannet ved assimilering av sulfidførende sidebergarter(jernformasjon, amfibolitt og gabbro) som har vært gunstig og nødvendig for at magmaet skulle bli mettet på svovel og sulfidenekunne dannes, for deretter å synke i magmakammeret og samle seg i en malmmineralisering.Ni-Cu-Co forekomsten danner på overflaten øst-vest orienterte linser med et areal omkring 870 m2. Den inneholder igjennomsnitt 1,2 % Ni, 0,38 % Cu og 0,086 % Co, og hvis det antas at den har et dyp på 100 m blir anslått mengde malm omkring300.000 tonn. Forekomsten er i så fall sammenlignbar i gehalt og sannsynligvis også i størrelse med den godt undersøkteVakkerlien Ni-Cu-Co forekomsten på Kvikne som også ligger i den samme geologiske hovedenheten Gulakomplekset. Det vilimidlertid være nødvendig med detaljerte geofysiske målinger (CP, SP og\/eller IP) for bedre å bestemme Brattbakken malmensutstrekning under overflaten.
dc.language.isonor
dc.publisherNorges geologiske undersøkelse
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2021.016)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMAGNETKIS
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectMALMGEOLOGI
dc.titleGeologiske og geofysiske undersøkelser av Brattbakken Ni-Cu-Co forekomst i Skjækerdalen, Verdal
dc.typeReport
dc.description.localcode67246
dc.source.pagenumber55 s.
dc.relation.project386900


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal